browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาเทคนิคการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาหมวดพื้นฐานวิชาชีพ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Posted by on 17 กรกฎาคม, 2016
 1. วิธีการ/เทคนิคการสอนเสริม ประกอบด้วย เน้นเทคนิคการทำแบบฝึกหัด  และเน้นการนำมาประยุกต์ใช้
 2. จำนวนคน/ครั้ง/การสอนเสริม แบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม เพราะนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน คือ

2.1 กลุ่มเรียนอ่อน  จัดสอนเสริมก่อน ใช้เวลาสอนเสริม 6-8 ชั่วโมง

2.2 กลุ่มเรียนดี  จัดสอนเสริมทีหลัง ใช้เวลาสอนเสริม 4-6 ชั่วโมง (เด็กเรียนอ่อนสามารถเข้าร่วมได้
อีกครั้ง)

 1. ช่วงเวลาในการสอนเสริม ก่อนสอบ 1-2 สัปดาห์ เนื่องจากนักศึกษาเรียนในเนื้อหาที่จะสอนเสริมครบถ้วนแล้ว และนักศึกษาจะมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
 2. ความถี่ในการสอนเสริม เนื้อหา 1 บท ควรสอนเสริม 1 ครั้ง การแบ่งชั่วโมงสอนเสริมให้แต่ละรายวิชา ขึ้นอยู่กับเนื้อหาในบทเรียน
 3. ระยะเวลาในการสอนเสริม ต่อครั้ง 6-8 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของบทเรียน
 4. เนื้อหาที่สอนเสริม

6.1 ทบทวนเนื้อหาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่จะติว
6.2 สรุปเนื้อหาในภาพรวมของรายวิชา
6.3 แนะนำเทคนิคในการวิเคราะห์โจทย์
6.4 ฝึกทำแบบฝึกหัด

 1. สื่อการสอน อาจารย์พาทำ/อธิบายทีละขั้นตอน โดยให้แบบฝึกหัดแก่นักศึกษา ล่วงหน้าก่อนวันติว
  เพื่อให้นักศึกษาได้ลองทำแบบฝึกหัดมาก่อน
  8. จำนวนผู้สอน/ครั้ง  บทละ 1 คน
  9. การคัดเลือกผู้เรียน  พิจารณาจากผลสอบกลางภาค

9.1 นักศึกษาที่เรียนอ่อน ผลการสอบต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

9.2 นักศึกษาที่เรียนดี ผลการสอบสูงกว่าค่าเฉลี่ย
10. การประเมินผู้เรียน  อัตราส่วนของนักศึกษาที่ได้รับผลการเรียน F ต่อจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียน มีแนวโน้มลดลงกว่าภาคการศึกษาเดียวกัน ในปีการศึกษาที่ผ่านมา

ใส่ความเห็น