browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

สรุปผลโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) หัวข้อ Effective Writing a Literature Review ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น.

Posted by on 8 กรกฎาคม, 2016

หลังจากการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ (KM) เรื่อง “Effective Writing a Literature Review”  เมื่อวันที่  27 มิถุนายน  2559  วิทยากร โดย ดร.ธวมินทร์  เครือโสม  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนและสามารถสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเขียนงานทบทวนวรรณกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Writing a Literature Review)ได้ ดังนี้

 1. การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย นักวิจัยต้องอ่านทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้
  มากที่สุด
 2. เลือกสกัดตัวแปรที่สนใจจะศึกษา ว่าจะศึกษาตัวแปรใด และในประเด็นใด
 3. เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของตัวแปรแล้วสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย
 4. เลือกแนวการวิจัยว่าจะเป็นโครงการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ เพื่อหาความเชื่อมโยงของตัว
  แปร
 5. การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ ผู้เขียนอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ใน
  การเขียน อาจรู้สึกว่ายาก  ผู้เขียนก็สามารถเขียนเป็นภาษาไทยก่อน แล้วจึงมาแปลเป็นฉบับ
  ภาษาอังกฤษ  ซึ่งจะทำให้เราผลงานทั้งฉบับภาษาไทยไว้อ้างอิงฉบับภาษาอังกฤษด้วย
 6. เพื่อให้การดำเนินโครงการวิจัยรวมไปถึงการเขียนผลงานวิจัยเป็นเพี่อตีพิมพ์เผยแพร่เป็น
  ภาษาอังกฤษประสบความสำเร็จ  นักวิจัยควรทำงานแบบมีเพื่อนร่วมทีมที่มีประสบการณ์ใน
  หลายๆ ด้าน เช่น ด้านสถิติ ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ และความเชี่ยวชาญในสาขาวิจัย เพื่อ
  ช่วยกันสร้างผลงานวิจัย และเขียนบทความวิจัยร่วมกัน  จะทำให้สามารถผลิตผลงานตีพิมพ์ได้เร็ว
  ขึ้น  โดยยึดหลักการทำงานร่วมกัน (pair working)

ใส่ความเห็น