browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

แนวคิดและหลักการทำงานวิชาการเพื่อสังคม รวมทั้งบทบาทของนักวิชาการกับการทำงานเพื่อสังคม

Posted by on 3 ตุลาคม, 2016

ผศ. ดร. อินทิรา ซาฮีร์

การทำงานวิชาการเพื่อสังคมแตกต่างจากงานวิชาการแบบดั้งเดิมหรืองานวิจัยแบบดั้งเดิม ในลักษณะที่งานวิชาการแบบดั้งเดิมมีผลต่อวงการวิชาการ แต่งานวิชาการเพื่อสังคมมีผลต่อผู้ใช้ โจทย์วิจัยของงานวิจัยแบบดั้งเดิมมักเป็นโจทย์จากสังคม แต่งานวิชาการเพื่อสังคมมีโจทย์วิจัยจากพื้นที่ที่ศึกษา

แรงจูงใจในการทำงานวิชาการแบบเดิมคือ เพื่อสร้างความรู้สู่สากลหรือนำความรู้กลับสู่การเรียนการสอน ส่วนการทำงานวิชาการเพื่อสังคม มีแรงจูงใจเพื่อช่วยเหลือผู้เสียเปรียบในสังคม สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ทำงานวิชาการ หรือเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่

บทบาทนักวิชาการในการทำงานวิชาการเพื่อสังคม จะต้องเป็นผู้ช่วยในการตั้งคำถามให้กับพื้นที่ เป็นผู้เติมความรู้เชิงวิชาการหรือเครื่องมือในการวิจัย เป็นผู้ช่วยจัดหาทรัพยากร เป็นผู้ช่วยขับเคลื่อนนโยบาย และเป็นผู้ถอดความรู้ และแปรรูปความรู้

กระบวนการในการสร้างผลงานวิชาการเพื่อสังคม เริ่มจาการตั้งโจทย์วิจัย ต่อด้วยกระบวนการทำวิจัยในพื้นที่โดยให้เป็นกระบวนการทำงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมจากชุมชน ขั้นตอนสุดท้ายคือ การสรุปงานวิจัยและการเขียนงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ โดยมีหลักฐานยืนยันและมีหลักคิด ทฤษฎีอธิบายงานวิชาการที่ทำ

ใส่ความเห็น