browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

Posted by on 3 ตุลาคม, 2016

รศ. ดร. กาญจนา แก้วเทพ

 

การวิจัยเพื่อวิชาการแตกต่างจากการวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยการวิจัยเพื่อวิชาการมีการทำวิจัยและมีการนำผลวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งในการใช้ประโยชน์อาจจะมีการดึงชาวบ้านเข้ามาร่วมด้วย แต่ในการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Collaborative Research) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) นักวิจัยและชาวบ้านร่วมกันทำวิจัย จนนำเอาไปใช้ และมีการแก้ไขตลอดในระหว่างการนำงานวิจัยไปใช้

หลักในการทำวิจัยแบบมีส่วนร่วมแตกต่างจากการทำวิจัยเพื่อวิชาการ ตรงที่โจทย์วิจัยของการทำวิจัยแบบมีส่วนร่วม จะต้องมาจากชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นการสร้างความเข้าใจร่วมและการเสวนา การจัดกิจกรรมเสริมตามความจำเป็น การคิดกิจกรรมบนฐานข้อมูล และก่อนทำต้องคิด และคิดแล้วต้องทำได้

ขั้นตอนการทำงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การแสวงหาตัวนักวิจัย การพัฒนาโจทย์วิจัย การออกแบบวิจัย การทำความเข้าใจร่วม การจัดข้อมูล การใช้ประโยชน์จากข้อมูล และการถอดหรือสรุปบทเรียน โดยในแต่ละขั้นตอนนั้นจะมีการจัดกิจกรรมเสริมตลอดเส้นทางการทำวิจัย

 

 

 

 

 

การคัดเลือกประเด็น/การตั้งโจทย์วิจัย

                                                                                    รศ. ดร. กาญจนา แก้วเทพ

 

 

การคัดเลือกประเด็น/การตั้งโจทย์วิจัย จะต้องคำนึงถึง ความหมายและความสำคัญของประเด็นประเด็นปัญหา การแปลงปัญหาให้เป็นโจทย์การวิจัย ลักษณะเฉพาะของโจทย์แบบ SES ระดับความซับซ้อนของโจทย์วิจัย แหล่งที่มาของโจทย์วิจัย เครื่องมือช่วยการตั้งโจทย์ และการตั้งโจทย์แบบการใช้ change เป็นตัวตั้ง

แหล่งที่มาของโจทย์วิจัย ได้แก่ จากงานประจำที่ทำอยู่ จากรายงานทางวิชาการ จากแหล่งทุน จากปัญหาในท้องถิ่นหรือในประเทศ จาก users จากภัยพิบัติ จากช่องว่างระหว่างความเป็นจริงกับความน่าจะเป็น จากหลักการทั่วไป (ทฤษฎี) ไปสู่กรณีเฉพาะ จากความสนใจส่วนตัว หรือจากกรณีอื่นๆ

ใส่ความเห็น