browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

แนวปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุงหลักสูตร (26 มกราคม 2560)

Posted by on 13 มีนาคม, 2017

แนวปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุงหลักสูตร
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560

1. มีการวางแผนการทำงาน เป้าหมายในการทำงาน และมอบ
หมายภาระงานให้อาจารย์ช่วยกันทำ
2. จัดให้มีทีมวิจัยหลักสูตร 1 ชุด เพื่อศึกษาความต้องการของผู้
มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต สภาวิชาชีพ
3. จัดทีมเขียน มคอ. 2 โดยแบ่งเป็นส่วนๆ และมอบหมายให้
อาจารย์รับผิดชอบเขียน
4. ประชุมติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ
5. เมื่อได้ผลวิจัยหลักสูตรแล้ว จะใช้ผลวิจัยเป็นกรอบในการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยพิจารณาปัจจัยภายนอกร่วมด้วย เช่น
นโยบายการพัฒนาประเทศ สภาวะเศรษฐกิจ สภาพสังคม
ความคิดเห็นของอาจารย์พิเศษ นำผลวิจัยหลักสูตรใส่ใน
ปรัชญาของและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมถึงหลักการ
และเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
6. นำกรอบในการปรับปรุงหลักสูตรมากำหนดรายวิชา และจัด
ทำคำอธิบายรายวิชา
7. เมื่อคำอธิบายได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมหลักสูตร จึง
จัดทำ มคอ.3 โดยแบ่งรายวิชาให้อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดำเนินการ
8. ทาบทามผู้ทรงจากสภาวิชาชีพ/ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ เพื่อ
พิจารณา มคอ. 2-3
9. ปรับ มคอ. 2-3 ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอ
หลักสูตรตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย
10. เมื่อหลักสูตรฯ ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการกลั่นกรองฯ
แล้ว ต้องติดตามความคืบหน้ากับงานพัฒนาหลักสูตร สกอ.
และสภาวิชาชีพฯ (ถ้ามี) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปรับปรุง
หลักสูตรดำเนินการไปอย่างราบรื่น ตามเป้าหมายที่กำหนด
11. คณะกรรมการฯ พิจารณาหลักสูตรแต่ละคณะ มีแนวทางในการ
พิจารณาต่างกัน ดังนี้
11.1 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ม.อบ. เน้นพิจารณาความ
เหมาะสมของชื่อวิชาและรายละเอียดรายวิชา โดย
พิจารณาจากหลักการและเหตุผลในการปรับปรุง
หลักสูตร
11.2 คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เน้นพิจารณาผลงานของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องครบถ้วนและมีคุณวุฒิ
สอดคล้องกับหลักสูตร

ปัจจัยความสำเร็จของการปรับปรุงหลักสูตร
1. มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงานเป็นทีม
2. มีการวางแผนและมอบหมายงาน
3. มีการติดตามงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด
4. มีผลการวิจัยหลักสูตร ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย/ทิศทาง
การพัฒนาประเทศ เพื่อรองรับเป็นหลักการและเหตุผลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
5.จุดเด่นในหลักสูตรปรับปรุง และมีผลการวิจัยหลักสูตรที่รองรับ
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างไร
6. ผู้นำเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ม.อบ. และที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ต้องมีความแม่นยำ
ในข้อมูลของหลักสูตรปรับปรุง

 

นางสาวบงกช คูณผล
นักวิชาการศึกษา

ใส่ความเห็น