browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

การทำวิจัยเชิงคุณภาพ

Posted by on 27 สิงหาคม, 2012

พอได้เข้าอบรมในโครงการที่คณะจัดขึ้น ในวันที่ 28 ก.ค. 2555 ในหัวข้อ การทำวิจัยเชิงคุณภาพก็ถึงบางอ้อว่า การทำวิจัยหรือความเข้าใจของตนเองนั้นผิดมาตลอดที่คิดว่า การ Focus Group การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ที่จริงเป็นวิจัยเชิงปริมาณแต่อาจจะเป็นเชิงทดลองนิดหน่อย โดย ศ. ดร. จำเนียร จวงตระกูล จากมหาวิทยาลัย Far East ประเทศเกาหลี วิทยากรบรรยายนั้นวันนั้น ได้สรุปให้เข้าใจไว้ว่า การทำวิจัยเชิงคุณภาพจะต้องตั้งคำถามการวิจัยด้วยคำว่า What และ How ไม่ใช่ Why เพราะ Why คือการทำวิจัยเชิงปริมาณ และการทำวิจัยเชิงคุณภาพจะต้องเน้นที่บทบาทของนักวิจัยในการวิเคราะห์ปัญหา ออกพื้นที่จริง ชอบการเขียนบรรยายแบบยาวๆ

ได้รู้อย่างนี้แล้วคงอีกไกลเลยถ้าจะทำวิจัยเชิงคุณภาพ เพราะวิจัยเชิงปริมาณยังไม่ค่อยจะ get เลย

One Response to การทำวิจัยเชิงคุณภาพ

 1. pimolphun@gmail.com

  ขอเสริมเพิ่มเติมจากการเข้าร่วมฟังในประเด็นการวิจัยแต่ละประเภท จากการเข้าฟังเรื่อง
  การวิจัยเชิงคุณภาพ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
  27 ก.ค. 2555
  โดย ศ.ดร. จำเนียร จวงตระกูล
  การวิจัยแบ่งเป็น 3 ประเภท
  1. Qualitative วิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการวิจัยเพื่อสร้างความรู้/สร้างทฤษฎี ดึงความรู้ภายในออกมาเป็นความรู้ภายนอก หรือ เพื่อทดสอบทฤษฎี หรือ ยืนยันทฤษฎี
  – ตอบคำถาม What and How เพื่อดึงความรู้ หรือสังเกต หรือเข้าร่วม หรือเรียนรู้
  – วิจัยอยู่บนสภาพความเป็นจริงจากธรรมชาติ
  – Focus Group เป็นแนวทางการค้นหา (Exploration) โดย เน้นดึงผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งมาระดมสมอง ไม่เกิน 12 (6-8 คน) ซึ่งต้องมีผู้ดำเนินรายการ (Modulator) และ ต้องมีผู้จดบันทึก
  – เป็นวิธีที่ใช้เวลาและทรัพยากรมาก
  – ยกตัวอย่าง เช่น ละครเรื่อง ปัญญาชนก้นครัว ที่แอนทองประสมต้องปลอมตัวเข้าเป็นคนใช้เพื่อเก็บข้อมูล
  – ไม่จำเป็นต้องเป็นต้องเขียนเป็น 5 บท อาจจะเขียนเป็นนิยาย
  – อธิบายผลให้ละเอียด ไม่ว่าจะเป็นระเบียบวิธีวิจัย/ กระบวนการ/ วิเคราะห์ /จรรยาบรรณ
  – ใช้วิธีที่หลายหลาย หรือมีหลายเครื่องมือ
  – นักวิจัยต้องมีความตั้งใจ หรือมีใจ ในการลงพื้นที่
  – การทำ Literature Review (งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) ไม่จำเป็นต้องมี

  2. Quantitative Research วิจัยเชิงปริมาณ ไม่สามารถลงลึกได้ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากความคิดเห็นของผู้วิจัยที่ทำการออกแบบคำตอบไว้แล้ว ดังนั้นจึงเคลมไม่ได้ว่าเป็นความคิดของผู้ตอบได้ แต่มีข้อที่สามารถใช้สถิติยืนยันได้
  – การทำ Literature Review (งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) จำเป็นต้องมี

  3. Mix Method Research (MMR) เป็นวิธีผสมระหว่าง Qualitative + Quantitative เพิ่งเกิดมาเพื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวิธีที่อุดช่องว่างของทั้ง 2 วิธีแรก
  – วัตถุประสงค์
  o เพื่อตรวจสอบ /วิจัยเพื่อไปสนับสนุนอีกเรื่องหนึ่ง /Initiation/Development/Expansion

  -Document Review เอกสารหลักฐานที่ปรากฏ แล้ววิเคราะห์

ใส่ความเห็น