browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

โปรแกรมสำเร็จรูป Point of Sale (POS)

Posted by on 25 กันยายน, 2017

ปัจจุบัน มีร้านอาหารใหม่ๆ มากขึ้น หลากหลายรูปแบบที่ดึงดูดลูกค้า การบริการที่ดีและรวดเร็วเป็นอีกส่วนที่ทำให้ลูกค้าเข้าใช้บริการมากขึ้น การนำเทคโนโลยีและโปรแกรมมารวมกันจะได้ระบบที่ช่วยให้สามารถบริหารงานได้ง่ายขึ้น  โปรแกรมสำเร็จรูป Point of Sale (POS) ช่วยในการคำนวณ รายรับ-รายจ่ายเอง รวมไปถึงช่วยวางแผนการขายในแต่ละวันได้ รายละเอียดข้อมูลการใช้วัตถุดิบ ตรวจสอบยอดขาย การรับ Oder อาหาร การตรวจสอบวัตถุดิบคงเหลือ ดูยอดขายต่อวัน เพื่อทำให้ร้านอาหารมีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างการทำงานของโปรแกรม เช่น

เมนูอาหาร – เครื่องดื่ม

  • กำหนดประเภทของอาหาร เครื่องดื่ม เป็นหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อง่ายต่อการค้นหา
  • ยกเลิก แก้ไข เพิ่ม รายการอาหารและเครื่องดื่มแต่ละ รายการได้ และจะมีการส่งข้อมูลที่ปรับปรุงไปยังฝ่ายต่าง ๆ ทันที
  • กำหนดรูปภาพอาหารได้เพื่อให้เมนูอาหารดูน่าสนใจมากขึ้น
  • กำหนดเครื่องปรุงต่างๆ ไว้ในระบบได้
  • กำหนดส่วนประกอบของอาหาร ให้กับอาหารแต่ละอย่างว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง และใช้ปริมาณเท่าไหร่

การสั่งอาหาร

  • สั่งพิมพ์ออเดอร์ออกครัว ได้ไม่จำกัด
  • สั่งอาหารโดยใช้หน้าจอสัมผัส (Touch Screen) เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
  • ส่ง Oder ที่จุดเดียว แล้วโปรแกรมจะทำการแยกพิมพ์ Oder ไปยังฝ่ายตางๆ ได้ เช่นอาหารแยกไปที่ครัว หรือเครื่องดื่มแยกไปที่บาร์ได้
  • ยกเลิก แก้ไข หรือสั่ง Oder เพิ่มได้อย่างรวดเร็ว และจะมีการส่งข้อมูลที่ปรับปรุงไปยังฝ่ายต่าง ๆ ทันที
  • รองรับการสั่งอาหารตามเงื่อนไขลูกค้าได้ เช่น ลูกค้าอาจไม่ใส่หัวหอม เผ็ดน้อยได้ เป็นต้น

ใส่ความเห็น