browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว/ชุดโครงการ

Posted by on 29 กันยายน, 2017

ศิลป์ชัย นิลกรณ์

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยต้องรู้และเข้าใจในสองส่วนคือ แหล่งที่ให้ทุนและตัวผู้วิจัย ในด้านของแหล่งที่ให้ทุน ต้องทราบความต้องการของแหล่งทุนหรือ TOR ส่วนในด้านของตัวผู้วิจัย วิธีการเขียนและวิธีการขอทุนต้องทราบถึงแหล่งทุนภายในหน่วยงานของผู้วิจัย แหล่งทุนผ่านเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ และแหล่งทุนภายนอกอื่นๆ

แนวทางการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย แบ่งเป็นดังนี้

  • 10 เปอร์เซ็นต์ พิจารณาโจทย์วิจัยว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานและนโยบายของชาติในระดับต่างๆ หรือไม่
  • 20 เปอร์เซ็นต์พิจารณาปัจจัยการวิจัย อันได้แก่ ความสำคัญและที่มา ปัญหา โจทย์วิจัย วัตถุประสงค์ ความพร้อม ทฤษฎี สมมติฐาน
  • 20 เปอร์เซ็นต์พิจารณากระบวนการวิจัย อันได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย ความชัดเจนของแผนโครงการ งบประมาณ เป็นต้น
  • 20 เปอร์เซ็นต์พิจารณาผลการวิจัยว่าตอบโจทย์วิจัยหรือวัตถุประสงค์หรือไม่ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือไม่
  • 30 เปอร์เซ็นต์พิจารณา ผลลัพธ์/ผลกระทบ ว่าเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ หรือเศรษฐกิจอย่างไรนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ ทำการวิจัยสาขาเดียว ส่วนชุดโครงการวิจัยมักเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีความเชื่อมโยงกับโครงการวิจัยอื่นๆ ส่วนมากนำไปใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์หรือแก้ปัญหาได้ มีการทำวิจัยหลายสาขา
  • ความแตกต่างของโครงการวิจัยเดี่ยวกับชุดโครงการวิจัย โครงการวิจัยเดี่ยวมักเป็นโครงการขนาดเล็ก มีความเชื่อมโยงกับโครงการวิจัยอื่นน้อย ส่วนมาก

ใส่ความเห็น