browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

การตลาดดิจิทัลทั่วโลก (Global digital marketing)

Posted by on 24 มกราคม, 2019

การตลาดดิจิทัลทั่วโลก (Global digital marketing)
ในยุคดิจิทัลระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความทันสมัยและพัฒนาตลอดเวลา ทำให้การติดต่อสื่อสารและการทำธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งอิทธิพลอย่างมากต่อการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการและพฤติกรรมของผู้บริโภค เนื่องจากเกิดplatform และapplication ใหม่ๆมากมายที่ทำให้ธุรกิจมีช่องทางในการนำเสนอสินค้าต่อผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็สามารถจ่ายเงินในรูปแบบต่างๆที่นอกเหนือจากเงินสดได้อย่างสะดวกสบาย เช่น ระบบอีวอลเล็ต (e-wallet) ที่ผู้บริโภคสามารถใช้แทนเงินสด เป็นต้น โดยปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การทำธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว คือผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมที่ต่างแข่งขันกันทางด้านความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่พัฒนาไปสู่ระบบ 5G ที่มีความเร็วกว่า 4G ถึง 20 เท่า และบริการต่างๆ ทำให้ผู้บริโภคคนไทยติดอันดับที่ 1 ของการใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุดถึง 9 ชั่วโมงต่อวัน จึงกลายเป็นช่องทางที่สำคัญของธุรกิจในการเข้าถึงผู้บริโภคด้วยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเสนอขายสินค้าทางออนไลน์ นอกจากนั้นยังเกิด platform แบบ peer- to –peer lending หรือ การกู้ยืม/ให้สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีเป็นตัวกลางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยไม่ผ่านระบบธนาคารอย่างเช่นการกู้ยืมในรูปแบบเดิม ตลอดจนมีการพัฒนา application ใหม่ๆของโซเชียลมีเดีย ( social media) เพื่อดึงดูดผู้บริโภค เช่น Line taxi และ Line man เป็นต้น
การพัฒนาแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต กระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ (Robotic Process Automation: RPA) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) ต่างมีอิทธิพลทำให้รูปแบบการบริการและกระบวนการทำงานหลายอย่างที่เคยต้องใช้คนทำงานเปลี่ยนไปใช้ระบบอิเลคทรอนิกส์ทำงานแทนคนได้ เช่น การบริการ Call Center เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จำเป็นต้องเติบโตเป็นเงาตามความก้าวหน้าของอินเตอร์คือระบบความปลอดภัยของโลกไซเบอร์ (Cyber Security) ที่ต้องสามารถคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆของธุรกิจและผู้บริโภคที่อาจรั่วไหลและถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ จนนำไปสู่ความเสียของธุรกิจและผู้บริโภคได้ในที่สุด ทั้งนี้พบว่าระบบอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยถูกเจาะระบบ(Hack)มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงไม่น้อย
สำหรับโลกของการเงินนั้น มีระบบการเงินแบบใหม่ ที่เรียกว่า Blockchain คือ ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่ายใยแมงมุม ที่เก็บสถิติการทำธุรกรรมทางการเงิน และสินทรัพย์ชนิดอื่นๆ อีกในอนาคต โดยไม่มีตัวกลางคือสถาบันการเงินหรือสำนักชำระบัญชี เช่น การทำธุรกรรมการเงินด้วย bitcoin เป็นต้น นอกจากนั้นทางด้านระบบสุขภาพ ก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Internet of Medical Things (IOMT) ที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ทั่วโลก หรือ การทำธุรกิจแบบห้างสรรพสินค้าเสมือนจริงที่ไม่มีพนักงานบริการและสินค้าจริงวางให้เห็น ลูกค้าเพียงใช้กล้องบนสมาร์ทโฟนถ่ายรูปที่สินค้าที่ติดโฆษณาไว้ในสถานที่ต่างๆ แล้วสแกนคิวอาร์ โค้ด (QR Code)ที่ติดอยู่ในภาพสินค้า เท่านั้น
ดังนั้นการตลาดในยุคดิจิทัลจึงมีโอกาสเข้าถึงและนำเสนอสินค้าต่อผู้บริโภคในโดยหลากหลายช่องทางโดยการเชื่อมโยงช่องทางต่างๆ รวมให้เป็นหนึ่งเดียว โดยผสมผสานช่องทางการสื่อสารเหล่านั้นทั้งออน์ไลน์ (Online) และการขายหน้าร้าน (Offline) ทำให้เพิ่มโอกาสความสำเร็จทางธุรกิจได้มากขึ้น

สุขวิทย์ โสภาพล
24 ม.ค.2562

ใส่ความเห็น