browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village :CIV)

Posted by on 16 พฤษภาคม, 2019

วิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อ สภาพภูมิศาสตร์ และทรัพยากรของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านในแต่ละภูมิภาคของประเทศมีความแตกต่างกันไปทำให้แต่ละหมู่บ้านทุนทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บ้านลาดเจริญ ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่โดดเด่นสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างดี เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงในจุดตรงข้ามกับแขวงสะหวันนะเขต  สปป.ลาว ซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนเพื่อติดต่อค้าขายสินค้าระหว่างไทยและ สปป.ลาว อันเป็นสถานท่องเที่ยวที่สวยงามโดยเฉพาะในฤดูแล้งจะทำให้แก่งหินและหาดทราย ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงนั้นลดระดับลง จึงเกิดแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและน่าไปเที่ยวชม ได้แก่  ลานหินประวัติศาสตร์ หาดทรายสูง  ลานหมากหว้า (ต้นหมากหว้ารูปทรงสายงามขึ้นคู่กันอย่างลงตัวสวยงามริมแม่น้ำโขง) และร่องลอยประวัติศาสตร์อักษรจีนโบราณ  เป็นต้น บ้านลาดเจริญจึงมีต้นทุนทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรทางธรรมชาติที่สามารถพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวและการสร้างรายได้สู่ชุมชนได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตามหลังจากการที่ชาวชุมชนได้รวมกลุ่มและร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและรองรับนักท่องเที่ยวในลักษณะโฮมสเตย์ ในช่วง พ.ศ. 2561-2562 ชาวชุมชนพบว่าหมู่บ้านของตนยังขาดความพร้อมในหลายด้านโดยเฉพาะการพัฒนาความพร้อมด้านภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและน่าประทับใจกับนักท่องเที่ยว  นอกจากนั้นกลุ่มโฮมสเตย์ยังมีความต้องการในการสร้างที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวแบบเคลื่อนย้ายได้ขึ้นมาในพื้นที่ส่วนกลางหรือพื้นที่ใดๆที่กว้างขวางเหมาะสมของหมู่บ้านให้เพียงพอเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ ขณะเดียวกันได้พยายามพัฒนาและยกระดับเมนูอาหารให้มีมาตรฐานและมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นซึ่งจะช่วยให้สามารถเพิ่มมูลค่าของเมนูอาหารได้อีกทาง

นอกจากนั้นบ้านลาดเจริญยังมีภูมิปัญญาในการทำปลาร้าที่สืบทอดกันมา ที่กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน ตลอดจนชาใบยาหม่องซึ่งเป็นพืชที่เจริญเติบโตบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำโขงและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ตลอดจนมีผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นยังประเภทชาชงดื่มที่ทำจากมะขามป้อมที่ชุมชนรับซื้อวัตถุดิบจากแหล่งอื่นนำมาส่งโรงงานเพื่อแปรรูปและนำกลับมารวบรวมขายส่งให้กับร้านค้าในกรุงเทพฯเพื่อสร้างรายได้

 อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนโฮมสเตย์ของบ้านลาดเจริญจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีมาตรฐานให้มีความพร้อมและเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนต้องแสวงหาโอกาสทางการตลาดในการขายผลิตภัณฑ์ให้ได้จำนวนมากขึ้น ทั้งนี้อาจต้องเริ่มจากการร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ของหมู่บ้านให้สวยงาม และสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและโดดเด่นน่าสนใจ แล้วตามด้วยการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทางและหลากหลายรูปแบบในการนำเสนอ เพื่อให้สามารถสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้นโดยรวมต่อไป

สุขวิทย์ โสภาพล

16 พ.ค.2562

ใส่ความเห็น