browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

แนวปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัยให้เสร็จทันเวลา

Posted by on 17 พฤษภาคม, 2019

สำหรับนักวิจัย
1. เริ่มตั้งแต่การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ก่อนขอรับทุนสนับสนุนควรจัดทำข้อเสนอโครงการให้ละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วน และทำให้เสร็จในรอบเดียว จะได้ไม่ต้องแก้ไขหลายครั้ง
2. ควรเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยไว้รอล่วงหน้า  เพื่อที่จะสามารถสร้างเครื่องมือวิจัยได้เร็ว เมื่อได้รับการสนับสนุนทุน จะได้มีเวลาทำวิจัยในช่วงปิดเทอม
3. การวางแผนวิจัย ควรมีการวางแผนการประสานงาน การทำวิจัย การเก็บข้อมูลให้ชัดเจน เช่น พอเสร็จบทที่ 1 และ 2 แล้วก็ต้องวางแผนว่าควรจะเก็บข้อมูลในช่วงปิดเทอม และหานักศึกษามาช่วยเก็บข้อมูลให้  หรือช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายมีการอบรม จะทำให้ได้ข้อมูลง่ายขึ้น
4. นักวิจัยต้องมีวินัยสูง  ควรดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาของแผนโครงการวิจัยอย่างเคร่งครัด
5. การจัดทำบทที่ 4, 5 นักวิจัยควรจัดให้มีผู้ที่มีความรู้ด้านสถิติมาช่วยในการประมวลผลการวิจัย
6. หากมีปัญหาในการทำงานวิจัย ก็ควรหาคนที่มีความรู้มาช่วยให้คำปรึกษา
7. ทำวิจัยให้เร็ว บางสาขาวิจัยจะเก็บข้อมูลยากมาก ควรแก้ปัญหาโดยส่งแบบสอบถามไปกับ นักศึกษาตอนไปฝีกงาน  การส่งแบบสอบถามไปทางจดหมายส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ข้อมูลกลับมา
8. การตั้งงบประมาณโครงการ  ให้กำหนดหมวดเงินให้ง่าย ควรตั้งรายการงบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้ง่าย ใช้เอกสารสำคัญทางการเงินที่เบิกจ่ายง่าย ก็จะทำให้ปัญหาในการใช้เงินและเบิกจ่ายเงินลดลง
9. เรื่องการเบิกจ่ายเงิน การทำเอกสารทางการเงิน เมื่อเริ่มเขียนโครงการ ควรปรึกษาการเงินว่าจะจัดทำงบประมาณอย่างไรให้ถูกต้อง  ให้การเงินช่วยตรวจสอบและให้คำปรึกษาว่าการตั้งงบประมาณอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่

ใส่ความเห็น