browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

รายงานอบรม SET Social Impact SE 101 @U

Posted by on 21 มีนาคม, 2020

SE 101 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ต้องการเริ่มสร้างธุรกิจเพื่อสังคมของตนเอง เพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมและระบบนิเวศน์ขององค์กรเพื่อสังคม

SE 101 เป็นการเรียนรู้โดยการใช้หลักการ Outcome-based Learning โดยเน้นการเรียนรู้จากโครงการหรือกิจกรรม เน้นการเรียนรู้จากปัญหา และเน้นการเรียนรู้โดยผู้เเรียนเป็นหลัก กล่าวได้ว่า SE 101 เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยมีการใช้เครื่องมือการสอน/อบรมได้หลายรูปแบบ ได้แก่ 1) Design Thinking 2) SE Business Model Canvas 3) SIA Board Game เป็นต้น

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม จะทำให้ผู้เรียนพบ “ปัญหาที่แท้จริง” และแก้ไขปัญหาด้วยการวิเคราะห์ “สาเหตุ” ของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ขั้นตอนการเรียนรู้คือ 1) การพบเจอปัญหาจากประสบการณ์ 2)การแก้ปัญหาโดยการคิดวิเคราะห์ด้วยการทำงานเป็นกลุ่ม 3)การเรียนรู้ผ่านโครงการด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย

ในการเรียนการสอน ผู้สอนจะทำหน้าที่ในบทบาทได้หลายๆ แบบ ดังนี้ 1) การเป็นครู (Teacher) คือ การสอน บอกเล่าประสบการณ์แก่ผู้เรียน 2) การเป็นโค้ช (Coach Facilitator) คือ การเป็นให้ผู้เรียนทำกิจกรรมโดยมีผู้สอนทำหน้าที่เป็นคนคอยนำกระบวนการเรียนรู้ คอยแนะนำให้ผู้เรียนตกตะกอนความรู้ด้วยตนเองโดยการคอยถามให้ผู้เรียนตอบจนผู้เรียนสามารถตอบคำถามและแก้ปัญหาได้ 3) การเป็นผู้ให้คำแนะนำ (Mentor Advisor) คือ การที่ผู้สอนคอยให้คำแนะนำให้กลุ่มผู้เรียนทำงานสำเร็จ 4) การเป็นที่ปรึกษา (Consultant) คือ การที่ผู้สอนให้คำปรึกษาเพื่อให้ผู้เรียนไปทำงานหรือทำธุรกิจด้วยตนเอง ช่วยให้เค้าผู้เรียนแก้ปัญหาได้ กล่าวโดยสรุป บทบาทของผู้สอนต้องชัดในหน้าที่ 4 อย่างนี้ โดยมีหลักการที่สำคัญสองประการคือ ประการแรก หากทำบทบาทแล้วไม่ได้คำตอบที่ดี ต้อง “ถอย” บทบาทออกมาเรื่อยๆ ประการที่สอง ต้องทำหน้าที่ด้วยความมีเมตตาและรัก ปรารถนาดี

ใส่ความเห็น