browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หัวข้อ เคล็ด (ไม่ลับ) การเคลียร์งาน เคลียร์เงิน วันที่ 8 กันยายน 2563

Posted by on 9 กันยายน, 2020

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่บุคลากรสายสนับสนุนคณะบริหารศาสตร์ พบเหมือนกัน
1. ผู้รับบริการไม่ทราบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขออนุมัติหลักการและเบิกจ่าย
2. ผู้รับบริการไม่ทราบ/ไม่แน่ใจระเบียบการเงิน
3. ผู้รับบริการไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ แนวปฏิบัติ

แนวทางแก้ไข
1. สอบถาม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการดำเนินงานก่อนที่จะดำเนินการทุกครั้ง
– การได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี (แผน)
– การกำหนดหมวดเงิน
– การขออนุมัติหลักการต่างๆในโครงการ

2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน ต้องมีความแม่นยำในระเบียบ หลักการ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานของตน เพื่อให้สามารถตรวจสอบเบื้องต้นก่อนเสนอเอกสารไปยังผู้บริหารลำดับชั้นต่อไป และสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

3.โครงการเงินนอกฯ เช่น งานวิจัย งานบริการวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 หัวหน้าโครงการฯ ต้องเขียนโครงการรองรับและใช้งบประมาณตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ (ยกเว้นวิจัยทีมีระเบียบแนบท้าย)

แนวปฏิบัติที่ดีเคล็ด (ไม่ลับ) การเคลียร์งาน เคลียร์เงิน
1) เจ้าหน้าที่ทำ check list รายการเอกสารประกอบการขออนุมัติหลักการ/เบิกจ่าย เพื่อประโยชน์
1. เพื่อให้เจ้าของเรื่องตรวจสอบเบื้องต้นและจัดหาเอกสารให้ครบถ้วนก่อนเสนอ
2. เพื่อลดระยะเวลาในการตอบคำถามเดิมๆ ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

2) ทำแบบฟอร์ม/ปรับแบบฟอร์ม เพื่อให้ผู้รับบริการกรอก/รับทราบ เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขออนุมัติหลักการ ทั้งนี้ เพื่อลดการส่งคืนแก้ไขเอกสารจากผู้บริหาร และลดระยะเวลาในการขออนุมัติ (อาจให้ผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้อย่างสะดวก)

3) เจ้าของงานจัดทำแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าใจง่ายและถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ใส่ความเห็น