browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ลองใช้ CANVA … กันไหม

Posted by on 9 กันยายน, 2020

การใช้ CANVA Canva คือ แพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับสร้างสรรค์ art work กราฟฟิคสวยๆเพื่อนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆ ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านศิลปะเลยก็สามารถใช้งานได้ เนื่องจากมีรูปแบบสำเร็จรูปให้เราสามารถเลือกใช้ให้ตรงกับประเภทของการใช้งาน ทั้งโปสเตอร์ การนำเสนอ (Presentation) สามารถทำได้ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว นอกจากนั้นยังปรับแก้ไขได้ง่าย ตอบโจทย์สำหรับท่านต้องการความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน สนุก สร้างสรรค์ ใช้ง่ายค่ะ ลองนำมาปรับประยุกต์ใช้กันนะคะ แค่การลาก วาง เท่านั้น

ใส่ความเห็น