browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ออกแบบและสร้างงานอินโฟกราฟิคอย่างมืออาชีพด้วย Canva

Posted by on 26 มีนาคม, 2021

ณัฐพล มารุตพันธ์

24 มีนาคม 2564

การออกแบบและสร้างงานอินโฟกราฟิคอย่างมืออาชีพด้วย Canva มีขั้นตอน 8 ขั้นตอนได้แก่ 1) ทำความเข้าใจจุดประสงค์ในการทำงานอินโฟกราฟิคว่า จะทำเพื่ออะไร จะทำเพื่อใช้ในการสอน หรือในการประชาสัมพันธ์องค์กร เป็นต้น  2) วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย  3) กำหนดหัวข้อและรวบรวมข้อมูล 4) จัดลำดับข้อมูล 5) สร้างสตอรี่ 6) ออกแบบจัดทำ 7) เผยแพร่

แนวการจัดวางภาพและตัวอักษร มี 9 รูปแบบจัดวาง ดังนี้ 1) Visualised Article เหมาะสำหรับการนำบทความ งานเขียน มาเล่าผ่าน Infographic 2) Listed เหมาะกับเรื่องที่มีหัวข้อหลัก หัวข้อรอง หัวข้อย่อย 3) Comparison เหมาะสำหรับการใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง 4) Strucuture เหมาะสำหรับการใช้อธิบายส่วนประกอบของบางสิ่งในเชิงโครงสร้างของของสิ่งนั้น 5) Timeline เหมาะสำหรับใช้เล่าประวัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยใช้เส้นแทนระยะเวลา 6) Flowchart เหมาะสำหรับการนำเสนอแบบเป็นลำดับชั้น 7) Roadmap เหมาะสำหรับการอธิบายทีละขั้นตอนของการทำงาน หรืออธิบายการเดินทาง 8) Useful Bait เป็น infographic ที่ทำให้เห็นวิธีทำบางอย่าง ที่เมื่อเห็นแล้วสามารถนำไปใช้ได้ทันที 9) Number Porn เป็น Infographic ที่เต็มไปด้วยตัวเลขและกราฟ

กฎการออกแบบ Infographic มี 4 ข้อ ได้แก่ 1) กฎสามสี คือ การใช้สีในงาน 1 ชิ้นไม่ควรเกิน 3 สี 2) กฎการ Focus ควรเลือกกราฟหรือรูปที่สื่อความหมายในเนื้อหามากที่สุดเพียง 1 อย่าง จัดให้โดดเด่นที่สุด 3) กฎตัว Z คือ ในงานควรเรียงข้อมูลจากซ้ายไปขวา หากมีข้อมูลมากกว่า 1 บรรทัด ควรเรียงจากบนลงล่าง 4) กฎการหายใจ ควรจัดให้มีช่องว่างระหว่าง Layout ไม่ควรให้รูปภาพหรือคำอธิบายชิดกันมากเกินไป การลงมือปฏิบัติสร้างงาน Infographic มีดังนี้ 1) คลิกการสร้าง 2) กำหนดขนาด 3) คลิกอัพโหลด จากอุปกรณ์ (งานที่ทำไว้แล้วหรือจากฐานข้อมูลของเรา) หรือจากFB Google Drive  Instagram หรือ Dropbox 4) การปรับแต่ง สามารถเลือก เอฟเฟ็กต์ ฟิลเตอร์ ปรับ หรือครอปตัดภาพ เพื่อการปรับแต่งภาพตามต้องการ  5) คลิกที่ ภาพถ่าย องค์ประกอบ ข้อความ เสียง วีดีโอ หรือพื้นหลัง เพื่อทำการสร้างและปรับแต่ง Infographic ตามที่ต้องการ 6) การเผยแพร่หรือแชร์งาน Infographic สามารถเลือกดาวน์โหลด นำเสนอ หรือแชร์ลิงค์ได้

ใส่ความเห็น