browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

แนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการส่งเสริมให้นักศึกษานำเสนออย่างมืออาชีพ และ พัฒนาบุคลิกภาพ การเข้าสังคมให้แก่นักศึกษา”

Posted by on 27 กรกฎาคม, 2021
1) เทคนิคการส่งเสริมให้นักศึกษานำเสนออย่างมืออาชีพ
(1) ผู้นำเสนอต้องไม่มีความกังวล ไม่มีความกลัวในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น ผู้นำเสนอต้อง
ไม่กังวลต่อผลงานของตนเอง มีความรู้สึกผ่อนคลาย เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น ไม่
กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆ
(2) อาจารย์มีบทบาทในการ
– การกระตุ้นให้ผู้นำเสนอเกิดความมั่นใจและให้กำลังใจ
– ให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลา เปิดโอกาสให้ผู้นำเสนอเล่าในสิ่งที่จะนำเสนอโดยอาจารย์ตั้งคำถาม
– สอนให้ผู้นำเสนอรักษาเวลา
– ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับบุคลลิกภาพ ปรับเนื้อหาในการนำเสนอ ปรับวิธีการนำเสนอให้
น่าสนใจยิ่งขึ้น
(3) เรียนรู้ในการทำงานเป็นทีม รู้จักการให้
(4) ผู้นำเสนอต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องที่จะนำเสนอ ว่าเรื่องนั้นมีคุณค่าอย่างไร มี
ประโยชน์อย่างไร
(5) ผู้นำเสนอต้องนำเสนออย่างมีเป้าหมาย หากนำเสนอไม่ดีพอจะส่งผลให้เสียผลประโยชน์
(6) รู้จักผู้ฟังว่าผู้ฟังคือใคร และผู้ฟังต้องการอะไร
(7) ผู้นำเสนอต้องฝึกฝนบ่อยๆ นำเสนอหน้ากระจกเพื่อให้เห็นบุคลิกของตนเอง


2) เทคนิคการ “พัฒนาบุคลิกภาพ การเข้าสังคมให้แก่นักศึกษา”
(1) การปลูกฝังบุคลิกภาพ อาจารย์ควรเป็นแบบอย่างในการแต่งกายที่เหมาะสมกับกาละเทศะ
(2) การปลูกฝังให้นักศึกษามีบุคลิกภาพภายนอกที่ดี
– สอนให้นักศึกษาเข้าใจว่าการมีบุคลิกภาพที่ดีมีประโยชน์อย่างไร โดยอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เป็นต้นแบบคนแรกของนักศึกษา
– เมื่อนักศึกษาขึ้นปีที่ 2 กำหนดให้ลงทะเบียนรายวิชาพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาจะได้
เรียนรู้วิธีปฏิบัติเพื่อให้ตนเองมีบุคลิกภาพที่ดี
– รุ่นพี่ในสาขาวิชา เป็นแบบอย่างที่ดีในการแต่งกายให้ถูกกาละเทศะ
(3) การปลูกฝังให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดี
– กำหนดให้นักศึกษาฝึกงานตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 จะส่งผลให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ดี มีความ
รับผิดชอบมากขึ้น
– แนะนำนักศึกษาอยู่เสมอว่า “หากนักศึกษาเรียนไม่เก่งแต่มีบุคลิกภาพที่ดีและมีทัศนคติ
ที่ดี มีโอกาสที่นายจ้างเลือกให้เข้าทำงานมากกว่าคนที่เรียนเก่งแต่มีทัศนคติที่ไม่ได้

ใส่ความเห็น