browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรอบ TQF

Posted by on 10 กันยายน, 2012

7-8 มิ.ย. 2555 เวลา 08.30-17.00 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ม.อุบลฯ ได้ผลสรุปดังนี้

รายละเอียดการอบรม / ประชุม

การใช้ความรู้ความเข้าใจการวิจัยในชั้นเรียน รูปแบบการเรียนรู้ และการฝึกทำกิจกรรมระหว่างฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

ได้เรียนรู้อะไรจากการสัมมนาครั้งนี้

 1. กรอบแนวคิดการวัยในชั้นเรียน
 2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียน
 4. การฝึกทำกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู้

การใช้ความรู้ความเข้าใจการวิจัยในชั้นเรียน รูปแบบการเรียนรู้ และการฝึกทำกิจกรรมระหว่างฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

ได้เรียนรู้อะไรจากการสัมมนาครั้งนี้

 1. กรอบแนวคิดการวัยในชั้นเรียน
 2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียน
 4. การฝึกทำกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู้

การใช้ความรู้ความเข้าใจการวิจัยในชั้นเรียน รูปแบบการเรียนรู้ และการฝึกทำกิจกรรมระหว่างฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

ได้เรียนรู้อะไรจากการสัมมนาครั้งนี้

 1. กรอบแนวคิดการวัยในชั้นเรียน
 2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียน
 4. การฝึกทำกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู้

ใส่ความเห็น