browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

การวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ

Posted by on 11 กันยายน, 2012

การจะทำงานวิจัยในชั้นเรียนให้มีคุณภาพที่ดีนั้น จะต้องประกอบด้วย

1.อาจารย์ต้องมีความรู้ ความเข้าใจว่ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร และประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

2.อาจารย์เข้าใจรายวิชาที่รับผิดชอบ ว่าจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้เกิดมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด เข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ และทราบว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาได้หรือไม่และต้องวางแผนพัฒนาผู้เรียนอย่างไร

3. เมื่ออาจารย์มีความรู้เรื่อง TQF และเข้าใจรายวิชา ก็นำไปสู่การจัดรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Model)  ตามรูปแบบที่กำหนดในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งจะเกิดเป็นผลการเรียนรู้ว่า นักศึกษาสามารถทำอะไรได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด เกิดเป็นผลงานอะไร แล้วประเมินผลการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ว่า รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้นั้นสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ได้หรือไม่  หากผลการจัดการเรียนรู้นั้นไม่สามารถประเมินผู้เรียนตามมาตรฐานได้  ก็จะนำไปสู่การตั้งคำถามเพื่อการวิจัยในชั้นเรียนต่อไป

ข้อพึงระวัง การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยด้านการศึกษา อาจารย์ต้องศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลด้านการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวิจัยและการอ้างอิงให้ครบถ้วนถูกต้องบนพื้นฐาน ทฤษฎีทางการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงจะทำให้งานวิจัยในชั้นเรียนมีคุณภาพ น่าเชื่อถือได้ยิ่งขึ้น 

ข้อมูลจาก งานพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

ใส่ความเห็น