browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ความรู้จากการอบรม SPSS เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ในมุมมองคนไอที

Posted by on 16 กุมภาพันธ์, 2013

ได้มีโอกาสเข้าอบรมเป็นทางการเกียวกับโปรแกรม SPSS เป็นครั้งที่ 2  ที่ีครั้งแรกอบรมมาหลายแล้ว

ในครั้งนี้เป็นการ Work shop กับข้อมูลจริงจากงานวิจัยตนเอง  (E-Tourism)

โดยได้ ดร.เพ็ญภัคร พื้นผา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ฟัง ซึ่งความรู้ได้รับมากมาย ในสูตรด้านสถิติ

แต่โดยส่วนตัวมองว่า งานวิจัยที่เราทำการ Apply ประยุกต์ไอทีหรือ MIS เข้าไปใช้ จะใช้สถิติลึกปานนั้นเชียวหรือ

ดังนั้น จึงอยากสรุปสถิติทีคิดว่าเป็นพื้นฐาน และในระดับสูงที่ได้จ่ากการอบรมครั้งนี้ ซึ่งก่อนหน้าจะไปทราบเราต้องมีความรู้เรื่องดังต่อไปนี้ก่อน

1. ความหมายสถิติ เป็นความรู้ทั่วไปที่นักวิจัยสามารถหาอ่านได้ แต่วิทยากรจะสรุปเป็นประโยคที่เข้าใจง่ายมากขึ้น

2. อะไรคือ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

3. ค่าพารามิเตอร์ และค่าสถิติคืออะไร

4. ขั้นตอนการวิจัย และการใช้สถิติ โดยรวม ขั้นตอนการวิจัย ส่วนใหญ่จะทราบกันดีอยู่แล้ว สำหรับคนเคยทำวิจัย แต่จะให้ละเอียดแค่ไหน ขึ้นกับว่าตำราใครเขียนมากกว่าค่ะ

5. มาตรการวัด  ซึ่งหัวข้อนี้ ทำเอางง และต้องมีตัวอย่างดี ๆ ประกอบถึงจะเข้าใจ  เช่น มาตรนามบัญญัติ  หรือ มาตรอันดับ มาตรช่วงหรืออัตรภาค หรือ มาตรอัตราส่วน

ต่อมา วิทยากรได้แนะนำโปรแกรม SPSS ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ โชคดีคณะบริหารศาสตร์ได้ซื้อมาเรียบร้อย ฉะนั้น นักวิจัยทุกคนสบายใจได้ค่ะ

ซึ่งหัวข้อการใช้โปรแกรมดังนี้

1. ทำความรู้จักส่วนประกอบหน้าต่าง ๆ ของ SPSS

2. การตั้งค่าตัวแปร

3. การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงกลุ่ม เชิงปริมาณ

4. การวิเคราะห์ตัวแปร ค่า แบบ Frequencies and Decriptive

5. การทดสอบสมมุติฐานกับค่าเฉลี่ยประชากร

6. การวิเคราะห์ความแปรปรวน

7. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแแปร แบบ Chi-square / Pearson Chi-square  / Continggency Codffeient / Phi and Cramer’s V / Lambda /Gammas / Kandal Tau-c / Speaman Correlation

ความรู้ทั้งหมดที่ได้กล่าวไปแล้ว จะเห็นว่า งานวิจัยเราไม่สามารถใช้ได้หมดทุกตัว

นักวิจัยต้องทำการวิเคระาห์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเรา

ซึ่งต้องใช้เวลา และทักษะในการเรียนรู้ เพื่อความคล่องและเข้าใจมากขึ้น

ขอบคุณวิทยากรที่ให้ความรู้

ขอบคุณงานวิจัยที่ทำให้มีข้ัอมูลวิเคราะห์

ขอบคุณ SPSS ที่ทำให้ชีวิตนักวิจัยง่ายขึ้น

และขอบคุณคณะฯ ที่มีโปรแกรมถูกลิขสิทธิ์ใช้

และท้ายที่สุด ขอบคุณตนเองที่อดทนในการทำวิจัย และพยายามรักการวิจัย

อ.พิมลพรรณ

 

 

 

ใส่ความเห็น