โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และการสร้าง ปรับปรุงข้อสอบ

                                                                                ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของมคอ.3 และ มคอ. 5

มคอ.3 คือ การวางแผนการบริหารและการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชาที่เป็นภาคทฤษฎี ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ลักษณะและการดำเนินงาน การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา แผนการสอนและการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงานของวิชา

มคอ.5 คือ การรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาที่สอนไปแล้ว ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน สรุปผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ การประเมินผลวิชา แผนการปรับปรุง

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษานั้น เนื่องจาก มคอ.3 เน้นที่การเรียนการสอนตามหลัก OLE (Objective – Learning – Evaluation) ให้สอดคล้องกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนสูงสุด และเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ระบุไว้ใน Objectives ดังนั้นการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ให้เน้นการพัฒนาคนทุกด้าน ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สมอง ทักษะทางสมอง สังคม และการใช้ IT เพื่อการเรียนรู้

การกำหนดวัตถุประสงค์ของรายวิชา วัตถุประสงค์ทั้ง 6 ด้านได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะ และด้านวิชาชีพ  การกำหนดวัตถุประสงค์แต่ละด้านต้องกำหนดให้ชัดเจน ที่สำคัญคือกำหนดเฉพาะที่นักศึกษาจะสามารถพัฒนาได้จริง ไม่ควรกำหนดมากข้อมากเกินไปแต่นักศึกษาไม่สามารถทำได้ทั้งหมด และควรกำหนดวัตถุประสงค์ที่จะสามารถวัดประเมินผลได้

การจัดการเรียนการสอนและการวัดผล ให้เลือกเทคนิคการสอนและสื่อการสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเนื้อหา โดยสัปดาห์แรกๆ ควรสอนจากง่ายไปหายาก ใกล้ตัวไปหาไกลตัว รูปธรรมไปหานามธรรม

วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามมคอ.3และมคอ.5  มคอ.3และมคอ.5 มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน การเขียนมคอ.3 เป็นการเขียนแผนการสอนซึ่งมีการรายงานผลในมคอ.5  ดังนั้น การทวนสอบผลสัมฤทธิ์จึงเป็นการตรวจดูรายงานในมคอ.5 ว่า ผู้สอนได้มีการดำเนินงานตามแผนที่เขียนไว้ในมคอ.3 หรือไม่ และมีปัญหาอุปสรรคใด และในมคอ.5 นั้นได้มีการเขียนแนวทางแก้ไขปรับปรุงการเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร หลังจากนั้น ต้องมีการตรวจสอบว่า ผู้เขียนได้นำแนวทางปรับปรุงแก้ไขนั้น ไปเขียนไว้เป็นแผนการสอนในมคอ.3 ของเทอมต่อไปหรือไม่ ซึ่งจะได้มีการทวนสอบตามรายงานในมคอ.5 ของเทอมถัดไปอีกครั้ง

การสร้างและปรับปรุงข้อสอบ

ข้อสอบแบ่งออกเป็นข้อสอบอัตนัยและข้อสอบปรนัย โดยข้อสอบมีลักษณะเป็นข้อสอบที่วัดความความรู้ (จำ เข้าใจ นำไปใช่) และวัดความคิด (วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณญาณหรือเหตุผล สร้างสรรค์ ประเมินความคุ้มค่า) นอกจากนี้ ข้อสอบมีหลายประเภทและหลายรูปแบบ เช่น การจัดเรียงคำ การหาความสัมพันธ์ การให้กาถูกผิด การเติมคำ การเลือกคำตรงข้ามหรือคำที่มีความหมายเหมือนกัน การคำนวณ เป็นต้น

การออกข้อสอบจึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ปลายทางของผู้ออกข้อสอบว่า ผู้ออกข้อสอบต้องการจะวัดอะไร และเขียนคำสั่งในข้อสอบตามวัตถุประสงค์ปลายทางนั้น ตัวอย่างเช่น ข้อสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความจำ จะต้องออกข้อสอบที่ประเมินหรือทดสอบความจำของนักศึกษา ซึ่งสามารถออกข้อสอบได้ทั้งรูปแบบข้อสอบปรนัยที่เป็นข้อเลือกหรือข้อสอบอัตนัยที่ให้เติมคำหรือเขียนคำจำกัดความ หรือเขียนอธิบาย

แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ มีสองแนวทางคือ วิธีที่หนึ่ง พิจารณาคะแนนแยกรายข้อ ว่าข้อใดนักศึกษาทำได้มากน้อยแค่ไหน อย่างไร วิธีที่สอง พิจารณาคะแนนรวมทั้งหมด ว่าคะแนนสูงสุด (Maximum) ต่ำสุด (Minimum) และปานกลาง (Average) นั้น อยู่ที่ระดับคะแนนเท่าใด แล้วพิจารณาในรายละเอียดว่า ข้อใดที่นักศึกษาส่วนมากทำได้ดี ทำได้ หรือทำผิดพลาด ซึ่งการวิเคราะห์ข้อสอบนี้ ผู้ออกข้อสอบสามารถดำเนินการด้วยตนเองได้

การปรับปรุงข้อสอบ ให้พิจารณาที่วัตถุประสงค์การวัดที่ปลายทางและเกณฑ์การตรวจให้คะแนน วัตถุประสงค์การวัดต้องชัดเจน และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนต้องชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสอบอัตนัย การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้อย่างชัดเจน ทำให้การตรวจให้คะแนนเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและไม่เป็นไปตามอารมณ์ผู้ตรวจ นอกจากนี้ข้อสอบนี้ยังสามารถมอบหมายให้ผู้อื่นตรวจแทนผู้ออกข้อสอบได้ โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า จะต้องมีการอบรม (Train) ผู้ตรวจข้อสอบ

นอกจากการออกข้อสอบที่ดีและการประเมินผลที่ถูกต้องเหมาะสม สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคือเกณฑ์การตัดเกรด จะต้องมีลักษณะที่เป็นมาตรฐานการศึกษา มีความยุติธรรม และต้องเปิดเผยโปร่งใส

__________________________________

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

“แนวโน้มเทคโนโลยีในปี 2014”

แนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในปี 2014 มีดังนี้
1. Smartphone/Tablet Explosion
2. Cloud Computing
3. Online Consumerization: Social Networks / 3G /Broadband
4. Mobile Applications
5. Bring Your Own Devices: Flexible Office/Workers (BYOD)
6. IaaS: Migreate Servers to Cloud (บริษัทขนาดใหญ่เริ่มมีระบบ cloud เป็นของตนเอง)
7. Internet of things:Connected Anywhere, Anytime and Anydevices ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเชื่อต่ออินเทอร์เน็ตได้
8. M-Commerce: From e-Commerce to mobile payment
9. Big Data อภิมหาข้อมูล
10. Augmented Reality: Changing our daily life เทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual)

ดาวนโหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่

https://drive.google.com/file/d/0B8RZTn_in191YnBONGNtbUl6Mzg/edit?usp=sharing

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

ปรับปรุงบัญชีอย่างไร : กรณีเจ้าหนี้การค้านำเช็คที่ได้รับตอนปลายปีไปขึ้นเงินตอนต้นปี

เมื่อกิจการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าตอนปลายปี แต่เจ้าหนี้นำเช็คไปขึ้นเงินตอนต้นปี กิจการไม่ต้องปรับปรุงบัญชี แต่ต้องทำงบพิสูจน์ยอดฯ ตามวิธียอดที่ถูกต้อง

โดยนำยอดธนาคารหักยอดเจ้าหนี้ จะเท่ากับเงินที่มีสิทธิ์ใช้ได้ ถ้าเจ้าหนี้ลืมขึ้นเงินตามเช็คเป็นเวลานานมากก็ต้องกลับรายการมาเป็นรายได้ (ต้องเสียภาษีอีก)

Categories: อบรม-สัมมนา | Leave a comment

กรณีสินทรัพย์ถาวรสูญหายจะมีการบันทึกบัญชีอย่างไร

กรณีที่สินทรัพย์ถาวรเกิดสูญหาย มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1. แจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
2. บันทึกขาดทุนจากการสูญหาย ต่่างกับกรณีชำรุดเสียหายต้องทำลายเท่านั้น จะตัดเป็นขาดทุนไม่ได้
สำหรับในทางภาษีฯ ต้องพิจารณาว่า
1.มีประกันหรือไม่ ถ้าไม่มีให้ตัดขาดทุนได้
2.ถ้ามีประกันต้องบวกกลับตอนสิ้นปี เดบิต เงินสด เครดิต รายได้ค่าประกัน (ยกเว้นอยู่ในงวดเดียวกัน)สิ้นปีต้องนำรายได้หักขาดทุนจากการสูญหายก่อนจะแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่าย
ซึ่งสามารถหักกลบกันได้อยู่แล้ว

Categories: อบรม-สัมมนา | Leave a comment

การคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ประเภทโปรแกรม (Soft ware)

ในการปฏิบัติใช้หลักเกณฑ์ตัดตามอายุใช้งาน ทางภาษีให้ตัด 3 ปี เพราะล้าสมัยเร็ว และต้องไม่ใช้ต่อ แต่ถ้ายังใช้อยู่ต้องตัดตามความจริง ถ้ามีตลาดมือสองก็ใช้เป็นราคาซากได้(ปกติไม่มี)
สำหรับกิจการ NPAEsให้ตัดภายใน 10 ปี แต่กิจการ PAEs ห้ามตัดจนกว่าจะปรากฏชัดเจน (unlimit) เมื่อซื้อโปรแกรม (Soft ware)มาใช้ในบริษัทสามารถนำมาลงเป็นสินทรัพย์ของบริษัทได้
(อ้างอิงมาตรฐานการบัญชี 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน)

Categories: อบรม-สัมมนา | Leave a comment

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ข้อสอบ เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างแพร่หลาย และนิยมใช้เป็นเครื่องมือหลักสำหรับการวัดผลการเรียนรู้ ในการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ให้มีคุณภาพนั้น นอกจากจะต้องคำนึงถึงความครอบคลุมเนื้อหาและใช้คำถามที่ดีแล้ว จำเป็นต้องคำนึงถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตร กล่าวคือ ต้องพยายามเขียนคำถามวัดพฤติกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชานั้น ๆ ด้วย เช่น ความรู้ – ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
โดยวิทยากรมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการประเมินระหว่างเรียนให้มากขึ้น โดยเฉพาะควรมีการประเมินภาคปฏิบัติด้วย ควรมีข้อสอบ ปรนัย + อัตนัย และกำหนดเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสมกับความสามารถของนักศึกษา

Categories: ทั่วไป | Tags: | Leave a comment

เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและบทความวิชาการจากการทบทวนวรรณกรรม มีประเด็นและเทคนิคในการเขียนงานที่น่าสนใจ ดังนี้ค่ะ

1. ก่อนที่จะเริ่มเขียน เราจะต้องเริ่มจากการอ่านเยอะๆ ก่อน โดยควรเขียนสรุปเรื่อง ประเด็นที่ได้รับจากการอ่าน และอย่าลืมบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของงานที่อ่านด้วยนะค่ะ เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ เป็นต้น เพราะจะเป็นแหล่งในการอ้างอิงข้อมูลให้เราในอนาคตได้เป็นอย่างดี
2. การเริ่มคิดเรื่องที่จะเขียน ควรเลือกเรื่องที่ผู้อ่านส่วนมากกำลังสนใจอยู่ในขณะนั้น อาจเป็นปัญหาที่คนกาลังอยากรู้ว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร หรือมีผลอย่างไร หรือเป็นเรื่องที่เข้ายุคเข้าสมัยปัจจุบัน จะช่วยให้ได้รับความสนใจจากวารสารที่ส่งไปตีพิมพ์
3. เขียนทุกวัน จะทำให้ประสบความสำเร็จในที่สุด
4. มีวิธีเขียนที่ชวนให้อ่าน อ่านแล้วท้าทายความคิด และสนุกเพลิดเพลินจากความคิด
5. การเขียนควรมีเนื้อหาสาระและสำนวนภาษาที่เหมาะสม โดยอาจเข้าไปเลือกอ่านบทความที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์แล้ว ในวารสารที่เราต้องการส่ง จะทำให้เราได้รูปแบบการเขียน และสำนวนภาษาที่เหมาะกับวารสารด้วย

Categories: ทั่วไป | Tags: | Leave a comment

ผู้เรียนสำคัญไฉน?

การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นสิ่งที่สถาบันการศึกษาทุกแห่งส่งเสริมให้อาจารย์นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งขอสรุปประเด็นที่น่าสนใจที่ได้รับจากการอบรมดังนี้ค่ะ
1. หากอาจารย์ต้องการให้ นศ. ขยัน เอาจริงเอาจังและตั้งใจเรียน อาจารย์ต้องทำให้ นศ. เห็นว่าอาจารย์ก็ขยัน เอาจริงเอาจังและตั้งใจสอนไม่ต่างกัน
2 การเรียนการสอนต้องเป็นแบบบูรณาการทักษะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ได้คะแนนสอบดีเท่านั้น
3 การสอบและคะแนนสำคัญก็จริง แต่ไม่สำคัญเท่ากับการที่ช่วยให้ นศ. เติบโตเป็นคนที่เข้มแข็งและมีคุณค่า

Categories: ทั่วไป | Tags: | Leave a comment

ภาษาอาเชียน รุ้ไว้ไม่เสียหลาย

การอบรมภาษาเชียน เป็นโครงการของงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นระยะ โดยมีการอบรมภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม และภาษาอังกฤษ นอกจากการเรียนภาษาสำหรับ พูด เขียน อ่าน ในการชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยวเดินทาง และคำศัพท์ต่างๆ ที่ควรรู้แล้ว ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรม รูปแบบการดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี อาหารการกิน และประวัติศาสตร์ของชาติเจ้าของภาษาด้วย ซึ่งเป็นการอบรมที่ได้ความรู้ และยังได้รับความสนุกสนานในการเรียนด้วย การอบรมรอบหน้าอย่าลืมหาโอกาสไปเข้าร่วมนะค่ะ

Categories: ทั่วไป | Tags: | Leave a comment

การทำวิจัยอย่างบูรณาการให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย

ในวันที่23  - 26 ธันวาคม 2556 ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานเพื่อปิดโครงการวิจัยแบบบูรณาการทั้งมหาวิทยาลัยที่ มรภ. อุตรดิตถ์ เป็นที่น่าชื่นชมมากเนื่องจากงานวิจัยชุดนี้สามารถรวบรวมอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยและทุกคณะ ใน มรภ. เพื่อขึ้นโครงการวิจัยย่อยได้ถึง 27 โครงการและตั้ง Theam หลักเป็นเรื่อง “ข้าวอินทรีย์” แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและระดับคณบดี เนื่องจากงานระดับบนี้จะต้องอาศัยความทุ่มเทและความเอาใจใส่ในการให้ความร่วมมือ รวมถึงการเป็นพี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ในงานวิจัยรวมถึงจะต้องเป็น โค๊ชในการเขียนข้อเสนอวิจัย การลงพื้นที่ การทดลอง การเก็บข้อมูลและท้ายสุดคือการเขียนรายงานวิจัยแต่ของแต่ละโครงการ ซึ่งทำให้เห็นถึง ความรัก ความสามัคคี ความทุ่มเท และ การเป็นผู้ที่ต้องการให้ และส่งเสริมกำลังใจให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ที่ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะ ความเป็นผู้ให้ของผู้บริหารของ มรภ.อุตรดิตถ์ทั้งในระดับคณะฯ ระดับมหาวิทยาลัย ทั้งที่ยังทำงานอยู่และเกษียณอายุไปแล้ว ท่านเหล่านั้นตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เติบโตไปอย่างมีคุณภาพ

เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าระบบพี่เลี้ยงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างและพัฒนางานวิจัย วิชาการของแต่ละมหาวิทยาลัย จากที่ได้ไปร่วมในการนำเสนอผลงานต่อกรรมการ สกว.ทำให้เห็นพลัง เห็นความรัก ความสามัคคี ความหวังดีอย่างเป็นกัลยณมิตรต่อกันอย่างเต็มเปี่ยม สมกับที่งานวิจัยชุดโครงการข้าวอินทรีย์ ของ มรภ.อุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลอันดับ 1 ของ สกว. ประจำปี 2556

ด้วยความหวังอยากจะเห็นบรรยายกาศเหล่านี้ในคณะฯและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวันหนึ่งเราจะไปได้อย่างนี้

 

 

Categories: ทั่วไป | Leave a comment