การถกอภิปราย (discussion)ในการหาฉันทามติ

ก่อนที่จะเกิดฉันทามตินั้น ขั้นตอนที่ขาดไม่ได้ คือ การถกอภิปราย ซึ่งสามารถทำได้กว้างขวาง โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนในเวทีหาฉันทามติได้มีส่วนร่วมโดยทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็น ผู้นำหมู่บ้าน อสม. ประธานกลุ่มต่างๆ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ชุมชนให้การยอมรับนับถือ ตลอดจนชาวบ้านหรือสมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมในเวทีนั้นๆ ทั้งนี้บรรยากาศในการถกอภิปรายสามารถเกิดขึ้นได้หลายลักษณะ เช่น มีบรรยากาศการถกอภิปรายที่ดี กล่าวคือ ทุกคนมีความตั้งใจและเต็มใจในการแบ่งปันความคิด ความรู้ หรือความรู้สึกของตนอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันทุกคนเปิดรับในความคิดและความเห็นที่แตกต่างได้  ในทางตรงกันข้ามบรรยากาศในการถกอภิปรายอาจมีลักษณะตึงเครียดจากความคิดความเห็นที่แตกต่างกันและไม่ยอมรับหรือประนีประนอมในความคิดที่แตกต่างนั้น หรือ อาจเกิดบรรยากาศที่มีการครองงำความคิด(Domination) ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนื่องจากมีสถานะเป็นผู้นำกลุ่ม หรือเป็นผู้นำอย่างไม่เป็นทางการ (informal leader) ที่ได้รับการยอบรับนับถือจากกลุ่มชุมชนหรือมีวาทศิลป์ในการโน้มน้าว ทำให้ผู้ร่วมคนอื่นในเวทีฉันทามติเห็นพ้องด้วย หรือไม่กล้าที่จะให้ความคิดเห็นของตนที่แตกต่างได้

ดังนั้นวิทยากรกระบวนการ( facilitator) ในการถกอภิปรายเพื่อหาฉันทามติจึงมีบทบาทที่สำคัญในการประคับประคองให้บรรยากาศการถกอภิปรายเป็นไปด้วยดี ควบคุมการแสดงความคิดของผู้เข้าร่วมเวทีให้อยู่ในประเด็นที่ถกอภิปราย และไม่นำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงบานปลายโดยไม่จำเป็น ดังนั้นวิทยากรกระบวนการจึงควรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมหลายประการ ได้แก่ มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่ถกอภิปราย มีความเข้าใจในบริบทของชุมชนที่เข้าร่วมถกอภิปรายนั้นๆทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี  ความเชื่อ และบรรทัดฐานของชุมชน นอกจากนั้นวิทยากรกระบวนการยังต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกแบบเปิดรับประสบการณ์( opened to experience) มีความเชิงบวก(positive thinking)และมีความเป็นกันเอง( friendly character) ตลอดจนมีวาทศิลป์ในการสื่อสาร (communication skill)กับชาวชุมชน ซึ่งในคุณสมบัติต่างๆของวิทยากรกระบวนการเหล่านี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมถกอภิปรายในเวทีหาฉันทามติรู้สึกอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย (comfort zone) นำไปสู่การลดความรู้สึกแปลกแยกกับวิทยากรกระบวนการ( facilitator)หรือผู้เข้าร่วมอภิปรายคนอื่นๆ และกำแพงทางความรู้สึกที่อาจจะมีอยู่นั้นลดลงหรือหมดไป ทำให้ผู้เข้าร่วมถกอภิปรายกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ของตนอย่างเต็มที่ในเวทีอภิปรายซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เวทีในการหาฉันทามตินั้นเสร็จสิ้นลงด้วยดี

กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการถกอภิปรายจึงอาจเริ่มจากการแนะนำตัวของผู้เข้าร่วมถกอภิปราย ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้มาจากภาคส่วนต่างๆและมีหน้าที่บทบาทแตกต่างกันไปได้รู้จักกันซึ่งจะช่วยให้เกิดความคุ้นเคยกันและบรรยากาศโดยรวมผ่อนคลายมากขึ้น หลังจากนั้นวิทยากรกระบวนการอาจเชิญผู้ที่มีบทบาทสำคัญในเวทีเช่น ในกรณีที่เป็นโครงการของรัฐ ก็สามารถเชิญข้าราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวของที่มาร่วมเวทีด้วยได้อธิบายความเป็นมาวัตถุประสงค์และความคาดหวังของการหาฉันทามติในครั้งนั้นๆ แล้วตามด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชน ผู้บริหารหรือตัวแทนจากส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้พูดถึงภาพรวมของชุมชน ตามด้วยผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มได้อภิปรายเกี่ยวกับบทบาท ประสบการณ์ ความคิดเห็นและความต้องการของกลุ่ม ตลอดจนชาวชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง เมื่อการถกอภิปรายดำเนินไประยะเวลาหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 1- 2 ชั่วโมง สำหรับเวทีที่มีผู้เข้าร่วมประมาณ 20-30 คน เมื่อมั่นใจว่าผู้ที่ต้องการถกอภิปรายได้แสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆจนกระทั่งครบถ้วนแล้ว  จึงนำไปสู่การสรุปท้ายเกี่ยวกับฉันทามติ เช่น กรณีหาฉันทามติในประเด็นเกี่ยวกับ โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) จะต้องหาฉันทามติว่าหมู่บ้านจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ จะดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอะไรบ้าง จะให้ความสำคัญกับการดำเนินเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใดก่อน เป็นต้น

สุขวิทย์ โสภาพล

10 พ.ค.62

Categories: บริการวิชาการ, วิจัย | Tags: , , | Leave a comment

แนวทางการหาฉันทามติ (Consensus) ของชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน โดยมีทีมที่ปรึกษาจากภาคการศึกษา

การหาฉันทามติ (Consensus) เป็นกลไกที่สำคัญในการกระตุ้นผลักดันการพัฒนาของชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจและประเมินศักยภาพของชุมชนและนำไปสู่การคัดเลือกผู้ประกอบการในชุมชนในกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีศักยภาพ โดยทั่วไปจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.การเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกเทศบาล ประธานหรือผู้นำกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นต้น เพื่อระดมสมองในการค้นหาศักยภาพ ปัญหาหรือข้อจำกัดของชุมชน ตลอดจนแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน

          2.จัดเวทีประชาคมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หาฉันทามติในชุมชน โดยมีการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนา การจัดกระบวนการเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสมาชิกชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพชุมชม ระดมความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาฯ ร่วมกัน ตลอดจนร่วมกันเสนอรูปแบบและแผนกิจกรรมที่จะดำเนินการพัฒนา ตามด้วยการลงฉันทามติในการเข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบที่กำหนด และท้ายที่สุดชุมชนต้องช่วยกันคัดเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่จะร่วมกันพัฒนาทั้งนี้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนที่ถูกคัดเลือกนั้นต้องมีการระบุชื่อผู้ประกอบการที่ชัดเจน

          3.การกำหนดแผนและการนัดหมายเพื่อเข้าให้ที่ปรึกษาเข้าให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับคัดเลือก

          จากกระบวนการทั้ง 3 กระบวนการข้างต้น ทีมที่ปรึกษามีความคาดหวังว่ากระบวนการในการหาฉันทามติจะเป็นกระบวนการกลุ่มที่ทำให้ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพของตัวเองร่วมกันอย่างรอบด้านผ่านกระบวนการวิเคราะห์ชุมชนร่วมซึ่งโดยทั่วไปจะมีการ สนทนากลุ่ม (Focus group) หรือจัดเวทีอภิปราย โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า SWOT Analysis เพื่อให้ชุมชนค้นหาและตระหนักในจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของชุมชนเอง เพื่อนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันในแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน เนื่องจากแต่ละชุมชนจะมีศักยภาพแตกต่างกันไปทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ทุนทางสังคมวัฒนธรรม เป็นต้น ทั้งนี้กระบวนการฉันทามติจะมีลักษณะเห็นชอบร่วมกันจากผู้มีส่วนรวมทุกคน และได้รับการสนับสนุนจากทุกๆฝ่าย ซึ่งอาจมีทั้งกลุ่มที่พอใจมากหรือกลุ่มที่พอรับได้ หรือแม้กระทั่งกลุ่มที่อาจจะไม่พอใจแต่จะให้ความร่วมมือในแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆและสมาชิกชุมชนได้ลงฉันทามติแล้ว

สุขวิทย์ โสภาพล

4 พ.ค. 2562

Categories: บริการวิชาการ, วิจัย | Tags: , , | Leave a comment

การออกแบบ QR Code มาใช้สำหรับการออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์

เทคนิคการออกแบบ QR Code ที่เหมาะสม

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://app.uqr.me เพือใช้งานระบบออกแบบ QR code ทำการสมัครสมาชิก ของเว็บไซต์เพื่อเพิ่มความสามารถที่หลากหลายของการออกแบบ QR code
 2. ทำการใส่ URL ที่ต้องการสร้าง QR code โดยมีเทคนิคดัดแปลง URL ให้สั้นลงในเว็บไซต์  http://bit.ly ตัวอย่างเช่น URL ต้นฉบับ
  http://www.bus.ubu.ac.th/shownews.aspx?id=1000&maincat_id=1&subcat_id=1&dcid=33
  เมื่อดัดแปลงให้สั้นลงด้วยระบบของเว็บไซต์ http://bit.ly จะได้ URL เป็น https://bit.ly/2UMKWXU


QR Code ที่สร้างจาก URL ยาว

QR Code ที่สร้างจาก URL ที่ดัดแปลงให้สันลง*


* QR code ทั้งสองภาพจะเชื่อมไปยังข้อมูลเดียวกัน แต่ QR code ที่ใช้เทคนิคการดัดแปลง URL ให้สั้นลงจะทำให้การอ่านรหัสง่ายขึ้น และลดข้อผิดพลาดจากอ่านข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน

 • เทคนิคตกแต่ง QR Code ให่สวยงามในรูปแบบ Dynamic QR code โดยใช้บริการจากเว็บไซต์ https://app.uqr.me
การอับโหลดโลโก้ เพื่อแทรกเข้าไปใน QR Code
ทำการเลือกรูปแบบ QR Code

QR Code ที่สร้างจาก URL ที่ดัดแปลงให้สันลงและดัดแปลงเป็น Dynamic QR code

การนำไปใช้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม มีดังนี้ 
1. ได้นำเอา QR code นี้บรรจุไว้ในข้อมูลแนะนำคณะ ในเว็บไซต์ www.ubu.ac.th

QR Code คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
http://www.bus.ubu.ac.th

2. ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์การออกแนะแนวตามโรงเรียน

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)

สิ่งที่มนุษย์มีเหนือกว่าสัตว์ชนิดอื่นบนโลกอย่างมาก คือ ปัญญา เพราะมนุษย์สามารถคิดและจินตนาการเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่มีความสลับซับซ้อนได้มาก สามารถใช้ความคิดในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ จากทรัพยากรที่มีอยู่มากมายบนโลกนี้ ให้กลายมาเป็นสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยสะดวกเพื่อมนุษย์มากมาย หรือแม้กระทั่งสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่มั่นคง สิ่งจรรโลงจิตใจ สิ่งให้ความบันเทิงให้แก่มวลมนุษย์ของเราซึ่งไม่อาจความสามารถนี้ได้จากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ  และความสร้างสรรค์เหล่านี้ก็มีไม่เท่ากันในเหล่ามวลมนุษย์ด้วยกัน ดังนั้นความคิดในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาจึงมีคุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมานั้น มีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ในวงกว้างหรือนำไปสู่ผลประโยชน์พาณิชย์ทำให้สามารถสร้างรายได้และผลกำไรแก่ผู้สร้างสรรค์สิ่งนั้นขึ้นมา ดังนั้นผลงานอันเกิดจากสติปัญญาที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาจึงมีคุณค่าและเปรียบเสมือนเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่ เรียกว่า ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property)

ทรัพย์สินทางปัญญา จึงหมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่งที่นอกเหนือจากสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทางปัญญามีหลายประเภท ได้แก่ สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า งานออกแบบวงจรรวม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การคุ้มครองพันธุ์พืช และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้จะมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ คือ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เช่น พรบ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 พรบ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เป็นต้น ซึ่งของเงื่อนไขสำคัญของการแจ้ง หรือจดทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ คือ ความใหม่ กล่าวคือ การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วในราชอาณาจักร  โดยงานที่ปรากฏอยู่แล้ว เช่น การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้ว  การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญก่อนวันขอรับสิทธิบัตร การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้ว เป็นต้น ดังนั้นงานใหม่ที่ประดิษฐ์ใหม่ จะต้องการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น เช่น ผลที่ไม่คาดหวัง การรายงานก่อนหน้านี้ที่ให้ผลตรงข้าม มีขั้นตอนการทดลอง ศึกษา วิจัยหลายขั้นตอน/กระบวนการ เป็นต้น    ตลอดจนการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ได้แก่ การประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม

อย่างไรก็ตามผู้ที่จะประสงค์จดหรือแจ้งเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ควรทราบว่า การประดิษฐ์บางชนิดไม่เข้าข่ายที่จะขอสิทธิบัตรประดิษฐ์ได้ เช่น จุลชีพหรือส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และวิธีการวินิจฉัยบำบัด และรักษาโรค มนุษย์ หรือสัตว์ และการประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี นอกจากนั้นนักออกแบบที่ต้องการของรับสิทธิบัตรก็ต้องทราบว่า การออกแบบบางชนิดไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรการออกแบบได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่การออกแบบใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมและอนามัย หรือสวัสดิภาพของประชาชน รวมทั้งแบบผลิตภัณฑ์ที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

เมื่อผู้ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ได้รับสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์นั้นจะกลายเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร ซึ่งจะมีสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหลายประการ กรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร และในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี ผู้ทรงสิทธิบัตร มีสิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย  เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร

อย่างไรก็ตาม ผู้ทรงสิทธิบัตร มีข้อยกเว้นสิทธิบางประการ เช่น  ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย ไม่ขัดต่อประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิ  หรือการประกอบการ หรือมีเครื่องมือเพื่อประกอบกิจการดังกล่าวโดยสุจริตก่อนวันยื่นขอสิทธิบัตรในไทยโดยผู้ผลิตหรือผู้ใช้ไม่รู้หรือมีเหตุอันควนรู้ถึงการจดทะเบียนนั้น เป็นต้น

จากเงื่อนไขต่างๆที่กล่าวมาผู้ขอจดหรือแจ้งเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาจึงต้องพยายามศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน เข้าใจผิดและเสียเวลาในการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการวางแผนในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจากทักษะและความรู้ที่มีของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าและได้รับการคุ้มครองในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นธรรมได้ต่อไป

เรียบเรียงโดย สุขวิทย์ โสภาพล 1 มี.ค.2562

เอกสารอ้างอิง ดวงหทัย เพ็ญตระกูล.2562. ทรัพย์สินทางปัญญากับการวิจัย.เอกสารประกอบการอบรมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญากับการวิจัย.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

การตลาดดิจิทัลทั่วโลก (Global digital marketing)

การตลาดดิจิทัลทั่วโลก (Global digital marketing)
ในยุคดิจิทัลระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความทันสมัยและพัฒนาตลอดเวลา ทำให้การติดต่อสื่อสารและการทำธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งอิทธิพลอย่างมากต่อการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการและพฤติกรรมของผู้บริโภค เนื่องจากเกิดplatform และapplication ใหม่ๆมากมายที่ทำให้ธุรกิจมีช่องทางในการนำเสนอสินค้าต่อผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็สามารถจ่ายเงินในรูปแบบต่างๆที่นอกเหนือจากเงินสดได้อย่างสะดวกสบาย เช่น ระบบอีวอลเล็ต (e-wallet) ที่ผู้บริโภคสามารถใช้แทนเงินสด เป็นต้น โดยปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การทำธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว คือผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมที่ต่างแข่งขันกันทางด้านความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่พัฒนาไปสู่ระบบ 5G ที่มีความเร็วกว่า 4G ถึง 20 เท่า และบริการต่างๆ ทำให้ผู้บริโภคคนไทยติดอันดับที่ 1 ของการใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุดถึง 9 ชั่วโมงต่อวัน จึงกลายเป็นช่องทางที่สำคัญของธุรกิจในการเข้าถึงผู้บริโภคด้วยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเสนอขายสินค้าทางออนไลน์ นอกจากนั้นยังเกิด platform แบบ peer- to –peer lending หรือ การกู้ยืม/ให้สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีเป็นตัวกลางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยไม่ผ่านระบบธนาคารอย่างเช่นการกู้ยืมในรูปแบบเดิม ตลอดจนมีการพัฒนา application ใหม่ๆของโซเชียลมีเดีย ( social media) เพื่อดึงดูดผู้บริโภค เช่น Line taxi และ Line man เป็นต้น
การพัฒนาแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต กระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ (Robotic Process Automation: RPA) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) ต่างมีอิทธิพลทำให้รูปแบบการบริการและกระบวนการทำงานหลายอย่างที่เคยต้องใช้คนทำงานเปลี่ยนไปใช้ระบบอิเลคทรอนิกส์ทำงานแทนคนได้ เช่น การบริการ Call Center เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จำเป็นต้องเติบโตเป็นเงาตามความก้าวหน้าของอินเตอร์คือระบบความปลอดภัยของโลกไซเบอร์ (Cyber Security) ที่ต้องสามารถคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆของธุรกิจและผู้บริโภคที่อาจรั่วไหลและถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ จนนำไปสู่ความเสียของธุรกิจและผู้บริโภคได้ในที่สุด ทั้งนี้พบว่าระบบอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยถูกเจาะระบบ(Hack)มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงไม่น้อย
สำหรับโลกของการเงินนั้น มีระบบการเงินแบบใหม่ ที่เรียกว่า Blockchain คือ ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่ายใยแมงมุม ที่เก็บสถิติการทำธุรกรรมทางการเงิน และสินทรัพย์ชนิดอื่นๆ อีกในอนาคต โดยไม่มีตัวกลางคือสถาบันการเงินหรือสำนักชำระบัญชี เช่น การทำธุรกรรมการเงินด้วย bitcoin เป็นต้น นอกจากนั้นทางด้านระบบสุขภาพ ก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Internet of Medical Things (IOMT) ที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ทั่วโลก หรือ การทำธุรกิจแบบห้างสรรพสินค้าเสมือนจริงที่ไม่มีพนักงานบริการและสินค้าจริงวางให้เห็น ลูกค้าเพียงใช้กล้องบนสมาร์ทโฟนถ่ายรูปที่สินค้าที่ติดโฆษณาไว้ในสถานที่ต่างๆ แล้วสแกนคิวอาร์ โค้ด (QR Code)ที่ติดอยู่ในภาพสินค้า เท่านั้น
ดังนั้นการตลาดในยุคดิจิทัลจึงมีโอกาสเข้าถึงและนำเสนอสินค้าต่อผู้บริโภคในโดยหลากหลายช่องทางโดยการเชื่อมโยงช่องทางต่างๆ รวมให้เป็นหนึ่งเดียว โดยผสมผสานช่องทางการสื่อสารเหล่านั้นทั้งออน์ไลน์ (Online) และการขายหน้าร้าน (Offline) ทำให้เพิ่มโอกาสความสำเร็จทางธุรกิจได้มากขึ้น

สุขวิทย์ โสภาพล
24 ม.ค.2562

Categories: วิชาการ | Tags: | Leave a comment

กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน (ASEAN SME Service Provider Network)

 เมื่อวันที่ วันที่ 5-6 ก.ค. 61 ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน (ASEAN SME Service Provider Network) ณ โรงแรมไพร์ม โฮเท็ล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

โดยในการอบรมครั้งนี้ได้มีการ โดยในการอบรมได้มีวิทยากรมาบรรยาย ในเรื่องการคำนวณต้นทุน กฎหมายส่งออก การหาคู่ค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการขนส่ง มาตรฐานการผลิตที่จำเป็นสำหรับการส่งออก แผนธุรกิจกับการส่งออก นอกจากนี้ในกิจกรรมยังได้เชิญนักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จในแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทยที่สนใจจะส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศเนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เปิดโอกาสให้ประเทศไทยในการไปลงทุนหรือส่งสินค้าไปขายยังประเทศฟิลิปปินส์ได้โดยมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากมากนัก นอกจากนี้ยังประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่กำลังเข้าสู่วัยทำงาน มีประชากรมากกว่า 117 ล้านคน และเป็นประเทศที่กำลังมีการพัฒนาประเทศทำให้เกิดการลงทุนค่อนข้างมาก และพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่กำลังจะปรับตัวเป็นกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง


Categories: ทั่วไป | Leave a comment

สิงห์ ในตำนานเส้นทางการสร้างแบรนด์

สิงห์ ในตำนานเส้นทางการสร้างแบรนด์

คมสันต์ แสงทอง

กรณีศึกษาของบริษัทบุญรอด บริวเวอร์รี่ จำกัด น่าสนใจ เนื่องจากเป็นบริษัทที่เคยร่วงไปสู่ตำแหน่งที่ตกต่ำสุดๆ …. แล้วบริษัทกลับมาได้อย่างไร มีการกู้สถานะบริษัทกลับมาได้อย่างไร

บริษัทบุญรอด เอเชีย (บุญรอด บริวเวอร์รี่) จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในตลาดโลก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2476  (คศ.1933) ภายใต้ชื่อบริษัทบุญรอด บริวเวอร์รี่ จำกัด ตั้งโรงงานผลิตและจำหน่ายเบียร์ โดยมีขวดเบียร์สีเขียว ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเนื่องจากสีน้ำตาลเป็นสีที่เก็บเบียร์ได้ดีที่สุด มีสัญลักษณ์สินค้า (LoGo) เป็นหนุมานคาบศร และมีตราสินค้า (Brand) เป็นรูปสิงห์หรือตราสิงห์ จึงมีการเรียกติดปากว่า “เบียร์สิงห์”

บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ของตราสิงห์ มีการเปลี่ยนตลอดเวลา จากเดิมที่เป็นขวดกลมสีน้ำตาล ก็เปลี่ยนเป็นมีฟอยด์หุ้ม ในระยะต่อมาก็เปลี่ยนรูปร่างขวดเป็นคอยาว และล่าสุดในปีนี้เปลี่ยนเป็นมีลายนูนบนขวด

การแข่งขันของเบียร์สิงห์ ในอดีตเบียร์สิงห์เป็นสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ ที่ขายดีที่สุดในตลาดเมืองไทย เป็นผู้นำอันดับหนึ่งมาตลอด ขายดีจนผลิตไม่ทันขาย ขายดีจนไม่ต้องมีการวางแผนการตลาดเพื่อต่อสู้กับคู่แข่ง ผลิตเท่าไหร่ก็ขายหมดและผลิตไม่ทันขาย ส่วนแบ่งการตลาดของเบียร์สิงห์ในช่วงที่เป็นผู้นำในอดีตประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์ ยอดขายของเบียร์สิงห์กับคู่แข่งสูสีตีคู่กันมาตลอด มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 เกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินในประเทศไทย เป็นปัจจัยเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ทำให้เบียร์สิงห์ต้องมีผลการดำเนินงานตกต่ำลง จากส่วนแบ่งการตลาด 85 เปอร์เซ็นต์ ร่วงตกลงมาเป็น 15 เปอร์เซ็นต์ และขาดทุนมาก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2551 จึงกลับมาได้ นับเป็น 10 ปีแห่งความทุกข์ทรมาน

ในช่วงสองปีแรกนับจากภาวะวิกฤติ เบียร์สิงห์มีส่วนแบ่งการตลาดจาก 85 เปอร์เซ็นต์ในปี พ.ศ. 2540 ตกลงมาเป็น 45 เปอร์เซ็นต์ในปี พ.ศ. 2541 และตกลงมาเป็น   15 เปอร์เซ็นต์ในปี พ.ศ. 2542 คุณคมสันต์ แสงทอง ได้เข้ามาทำงานในบริษัทบุญรอด บริวเวอร์รี่ จำกัด ในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงที่ยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดกำลังจะตกต่ำสุดขีด (15 เปอร์เซ็นต์) ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ส่วนแบ่งการตลาดได้กระเตื้องขึ้นมาเป็น 25 เปอร์เซ็นต์

บริษัทคู่แข่งได้มีการใช้กลยุทธ์การขายที่เรียกว่า “กลยุทธ์เหล้าพ่วงเบียร์” ในขณะนั้น ราคาเบียร์ในตลาดปรกติโหลละ 500 บาท เบียร์ช้างลดราเหลือราคาโหลละ 400 บาท ส่วนเบียร์สิงห์ลดราคาเหลือราคาโหลละ 360 บาท

ต่อมาบริษัทคู่แข่งลดราคาเหลือโหลละ 280 บาทการที่จะลดราคาให้ได้ราคาโหลละ 280 บาท ก็คือ ต้องลดราคาลงอีกดังนั้น จึงต้องเอาเงินส่วนอื่นมาลดราคา เงินส่วนนั้นก็คือ เงินส่วนของเหล้า บริษัทคู่แข่งได้เปรียบเพราะมีผลิตภัณฑ์เหล้าด้วย ต้นทุนเหล้าขวดละ 70 บาท ราคาขายขวดละ 110 บาท ได้กำไร 40 บาทต่อขวด และได้กำไร 480 บาทต่อโหล ซึ่งซื้อเบียร์ได้เกือบโหล

กลยุทธ์ของบริษัทคู่แข่งคือ ขายเหล้า 1 ขวด เบียร์ 5 ขวด ดังนั้น การจะซื้อเหล้าได้ จะต้องซื้อเบียร์ไปด้วย ลูกค้าไม่ต้องการเบียร์ แต่เค้าต้องการเหล้า เหล้าขาวเป็นธุรกิจผูกขาด (Monopoly) กลไกคือ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์เป็นผู้รับภาระบวกราคาเหล้าที่ผู้บริโภคซื้อไป

ในช่วงนั้น เบียร์คาร์ลสเบิร์ก ของประเทศเดนมาร์ก ได้มาเปิดโรงงานในประเทศไทย ต่อมาผ่านไป 1 ปี บริษัทเบียร์คาร์ลสเบิร์กน้ำตาร่วงเลย ขาดทุนย่อยยับ เบียร์ของเค้ามูลค่าประมาณว่า 5-6 ขวดต่อ 100 บาท ท้ายที่สุดก็ต้องปิดตัวไป บริษัทบุญรอด จำกัด จึงได้ซื้อกิจการของคาร์ลสเบิร์กและลดต้นทุนไปได้มาก โดยการผลิตก็ไม่ต้องใช้ฝาขวดคาร์ลสเบิร์ก เพียงแค่ใส่ฝาขวดเบียร์สิงห์ทับลงไปแทน ไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์เลย ลดต้นทุนไปได้มาก

อย่างไรก็ตาม เบียร์สิงห์ก็แพ้ “กลยุทธ์เหล้าพ่วงเบียร์” ของคู่แข่ง ณ ขณะนั้นราคาตลาดอยู่ที่โหลละ 500 บาท เบียร์ช้างขายโหลละ 280 บาท เบียร์สิงห์ขายโหลละ 500 บาท หากเบียร์สิงห์จะขายราคา โหลละ 280 บาทเท่าคู่แข่ง เบียร์สิงห์ขาดทุนย่อยยับแน่ๆ เนื่องจากภาษี 300 กว่าบาทต่อโหล บริษัทเบียร์สิงห์จึงต้องเตือนตัวเองเรื่อง “มรณังนุสติ”

เบียร์สิงห์จึงต้องต่อสู้ครั้งใหญ่ โดยต้องปรับกลยุทธ์การตลาดใหม่ พยายามที่จะสร้างมูลค่าหุ้นให้สูงเหมือนเมื่อก่อนที่มีส่วนแบ่งการตลาด 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป โดยได้แจ้งตัวแทนจำหน่าย (Agent) เบียร์สิงห์ว่า ในรถของตัวแทนจำหน่ายเบียร์สิงห์ไม่ควรมีเบียร์ช้างด้วย นอกจากนี้เบียร์สิงห์ได้มีการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อกู้เงินธนาคาร ในปี พ.ศ. 2540 เบียร์สิงห์ได้ดำเนินงานด้านการตลาด ด้วยการผลิตเบียร์ตำรามาตรฐาน (Fighting Brand) ที่เรียกว่า “เบียร์ผู้ว่า” ออกมาสู่ตลาด แต่ที่ไม่มาตรฐานคือ บริษัทเบียร์สิงห์ใช้เวลาถึง 2 ปี ในการออกสินค้า Fighting Brand ตัวนี้

ส่วนการต่อสู้ในด้านกฎหมาย บริษัทเบียร์สิงห์ได้ฟ้องร้องขอความเป็นธรรม เรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของคู่แข่ง “กลยุทธ์เหล้าพ่วงเบียร์” โดยฟ้องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และรอมา 21 ปี บริษัทเพิ่งได้รับคำตอบในปี พ.ศ. 2560 ว่า ไม่เข้าข่าย ถ้าหากบริษัทเบียร์สิงห์รอความเป็นธรรม ณ ปัจจุบัน คงไม่มีชื่อบริษัทของเบียร์สิงห์แล้ว

ในปี พ.ศ. 2542 เบียร์คู่แข่งได้รางวัลเหรียญทองจากการไปออกงานเกษตรแฟร์ บริษัทเบียร์สิงห์จึงได้เอารางวัลของเบียร์สิงห์ที่ได้จากประเทศเยอรมัน ซึ่งเดิมมีอยู่แล้ว มาทำประชาสัมพันธ์ (Promotion) ด้วย ให้คนได้รับรู้ว่า เบียร์สิงห์ได้รางวัลระดับโลก นอกจากนี้  เบียร์สิงห์ได้มีการเปลี่ยนแนวคิดการส่งเสริมการตลาดที่จะเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่ใหม่ สด กว่าเดิม จึงมีการเปลี่ยนนายแบบโฆษณา (Presenter) เป็นคุณคุณากรหรือคุณดู๋ พิธีกรชื่อดัง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 คุณคมสันต์ แสงทอง ได้เข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการขาย ได้มีการพัฒนากลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลยุทธ์การใช้ทีมขาย (Sales) จากเดิมตลอดเวลา 70 ปี ที่ผ่านมา บริษัทเบียร์สิงห์ไม่เคยมีพนักงานขาย (Sales) เบียร์ไม่เคยพอขาด มีแต่ขาดตลาด ผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ขายหมด มีรถของตัวแทนจำหน่าย (Agents) จอดรอตลอด เบียร์สิงห์ไม่เคยมีสต็อก ไม่เคยมีคลังสินค้า โดยเฉพาะช่วงเทศกาล เบียร์ขายตลอด

ในปี พ.ศ. 2543 ที่เบียร์สิงห์เริ่มมีทีมขาย ริเริ่มโดยคุณคมสันต์ แสงทอง ในขณะนั้น เดิมบริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี่ไม่มีโครงสร้างองค์กรและไม่มีอะไรรองรับเลย เป็นธุรกิจครอบครัว (Family Business) บรรยากาศในการทำงานเป็นลักษณะในเวลาเช้า คนมาทำงาน และเวลาเย็นก็กลับประมาณ 4 โมงเย็น มีกลับก่อนเวลาได้ด้วย บรรยากาศมีความสุขในการทำงาน

ดังนั้น คุณคมสันต์ แสงทอง ผู้จัดการขาย ได้สร้างทีมขาย และได้ขอข้อมูลลูกค้า และได้รับเอกสารข้อมูลมาหนึ่งปึกเป็นข้อมูลรายชื่อลูกค้ากว่า 70 กว่าปี ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ทำให้เป็นปัจจุบัน (Update) เนื่องจากเดิมบริษัทขายดีมาก ไม่สนใจ update ข้อมูล

ในการสร้างทีมขาย คุณแสงทองได้มีการคัดเลือกผู้สมัครงานเพื่อสร้างทีมขาย และกำหนดค่าตอบแทน (commission) ให้ ทีมขายทีมแรกมี 8 คน มีการอบรมทีมขายเป็นพิเศษ โดยอบรมฝึกทักษะการขาย และการสร้างวัฒนธรรมร่วมกัน คือ แม้จะมีการเผชิญ “ความลำบาก” เราจะมีจิตวิญญาณร่วมกัน

เดิมเบียร์สิงห์มีการขายสินค้าให้ตัวแทนจำหน่าย (Agents) แต่ยอดขายลดลงมากจากเดิมส่วนแบ่งการตลาด 85 เปอร์เซ็นต์เหลือ 25 เปอร์เซ็นต์ในขณะนั้น ซึ่งยอดขายดังกล่าวไม่พอหล่อเลี้ยง Agents คุณแสงทองจึงได้ทำการลดจำนวน Agents 190 รายในปี พ.ศ. 2546 นอกจากนี้ ยังมีอุปสรรคเกี่ยวกับภาครัฐห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่กำหนด ซึ่งข้อกำหนดจากรัฐบาลเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้

ในปี พ.ศ. 2546 บริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี่ ครบกำหนด 70 ปี ในตลาดเบียร์ขณะนั้น เบียร์ช้างขายถูก เบียร์สิงห์ขายแพงกว่า เบียร์สิงห์จึงได้ใช้กลยุทธ์การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นเบียร์สิงห์แดง คือ “สิงห์ 70 Local” เพื่อให้ยื่นภาษีเท่ากับเบียร์ช้าง แต่ขายได้ 7 วัน กรมสรรพสามิตแจ้งให้ยื่นภาษีเท่ากับเบียร์สิงห์ เพราะว่ากรมสรรพสามิตมีการจัดเก็บภาษีตามตราสินค้า ดังนั้น จึงขายได้น้อย ปีนั้นส่วนแบ่งการตลาดเหลือ 25 เปอร์เซ็นต์ และขายได้ไม่ถึงปี CEO ออกมาพูด “ยอมรับว่า แพ้”

ต่อมา บริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี่ได้ใช้ข้อมูลวิจัย จากเดิมเคยคิดว่า บริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี่เป็นศูนย์กลางจักรวาล ก็เปลี่ยนมาเริ่มใช้ข้อมูลวิจัย เพื่อพิจารณาดูว่าบริษัททำอะไรผิดพลาด บริษัทยังไม่ได้ทำอะไร ที่ควรจะทำ หลังจากนั้น บริษัทเริ่มใช้กลยุทธ์การตลาดแบบที่ไม่เคยใช้มาก่อน เช่น การชิงโชค การโฆษณา ซึ่งการใช้นายแบบโฆษณา (Presenters) กฎหมายห้ามใช้ Presenter อายุต่ำกว่า 35 ปี นายแบบโฆษณาคือ คุณดู๋ คุณเคน และนางแบบคือ คุณเมทินี “ลูกเกด” คุณเมทินีเป็นนางแบบในแคมเปญ Sexy Marketing ปฏิทินลีโอ เป็นปฏิทินยอดฮิต

ข้อมูลวิจัยเปิดเผยข้อมูลสำคัญประการหนึ่งคือ ปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในตลาดเบียร์ คือ ผู้ค้าส่งเบียร์ (ซาปั๊ว) ซึ่งบริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี่ไม่เคยเข้าหาผู้ค้าส่งเลย ดังนั้น คุณคมสันต์ จึงจัดให้บริษัทได้เข้าหาผู้ค้าส่ง เช่น การจัดงานสานสัมพันธ์ผู้บริหารบริษัทกับผู้ค้าส่งทั่วประเทศ เริ่มแรกที่จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งของโรงงานผลิตเบียร์ช้าง

บริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี่ยังได้มีการส่งจดหมายและโทรสาร แจ้งรายการส่งเสริมการขาย โดยเป็นการส่งข้อมูลซ้ำแล้วซ้ำอีก ต่อมาก็พัฒนาตามเทคโนโลยีเป็นการส่งด้วยจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (email) แทน และมีการส่งตัวแทนขาย (Sales) ไปซ้ำอีกทุก 6 เดือน

กลยุทธ์การตลาดอีกอย่างหนึ่งก็คือ การสร้าง “สิงห์พลังใหม่ (Young Blood Singha)” เป็นนักธุรกิจรุ่นลูก เลือดเนื้อเชื้อไขของผู้ประกอบการ เช่น วิศวะจุฬาฯ วิศวะบางมด ส่งเสริมให้กลุ่มสิงห์พลังใหม่ขายเบียร์

การประชุมตัวแทนประจำปี โดยมีการจัดงาน ประชุมตัวแทนประจำปี เริ่มที่เชียงราย เทคนิคในการประชุม คือ คำกล่าวที่ว่า “ศักดิ์ศรีสำคัญกว่าเงิน” มีการจัดห้องประชุมให้ผู้ที่นั่งหน้า คือ คนที่มีส่วนแบ่งการตลาดต่ำสุด ซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่นั่งติดกับผู้บริหารของบริษัท อันนี้เพื่อเทคนิคการสร้างความกดดันเล็กน้อยให้กับผู้ที่มีส่วนแบ่งการตลาดต่ำ ส่วนปีต่อมา พ.ศ. 2548 จัดที่จังหวัดภูเก็ต คนที่มีส่วนแบ่งการตลาดต่ำในปีที่แล้ว จะพยายามสร้างยอดขายเพื่อจะได้ไม่ต้องแถวหน้าซึ่งใกล้กับผู้บริหารบริษัท

ในการประชุมในปี พ.ศ. 2548 เป็นปีที่น่าจดจำ เนื่องจากปลายปี พ.ศ. 2547 เกิดเหตุการณ์สึนามิ หลายๆ คนในบริษัทบอกว่า จะยืนยันจัดงานดีหรือ เพราะเกิดเหตุสึนามิ แต่ในที่สุดผู้บริหารบริษัท (CEO) ก็ยืนยันจัดงานไป เนื่องจากค่าจัดงาน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม และค่าใช้จ่ายๆ ต่างๆ ได้มีการจ่ายล่วงหน้าไปหมดแล้ว และจัดงานในแนวทางเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ต โดยมีการกระจายคนไปรับประทานอาหารหลายๆ ร้านในภูเก็ต เนื่องจากช่วงนั้น ไม่มีคนไปเที่ยวภูเก็ตเลย จึงนับได้ว่า เป็นเรื่องดีที่บริษัทเบียร์สิงห์ได้มีส่วนไปช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ตในขณะนั้นบ้าง บริษัทเบียร์สิงห์ได้มีการจัดงานสานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นงานขอบคุณ และเป็นงานของครอบครัวเดียวกัน “We are family” ในปี พ.ศ. 2548-2529 ยอดขายก็ดีขึ้น

การต่อสู้ด้านการตลาดอีกเรื่องหนึ่ง การฝากเบียร์สิงห์ในตู้ร้านค้าปลีก โดยเบียร์สิงห์ขอให้มีเบียร์สิงห์ติดตู้แช่ร้านค้าปลีกและให้เงินร้านค้าปลีกเดือนละ 2,000 บาท นับว่า เบียร์สิงห์ให้ผลประโยชน์ทันทีและงานนี้ เสมือนบริษัทเบียร์สิงห์มีตู้แช่เอง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการตลาดที่เป็นกิจกรรมตรงสู่ผู้บริโภค เช่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานบวช งานเลี้ยงรุ่น งานศพ เป็นต้น

ผลจากการทำแผนการตลาดและการดำเนินงานการตลาด ในปี พ.ศ. 2548 เริ่มผลการดำเนินงานดีขึ้น โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มจาก 25 เปอร์เซ็นต์ 30 เปอร์เซ็นต์ ในปี พ.ศ. 2549 บริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี่ประกาศจะขายให้ได้ส่วนแบ่งการตลาด 47 เปอร์เซ็นต์ และจะกลับมาเป็นที่ 1 อีกครั้ง และบริษัทก็ได้ประกาศชัยชนะจริงๆ ในช่วงท้ายปี พ.ศ. 2549

จุดพลิกผันของบริษัทคือ การเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ เนื่องจากกฎหมายไทยไม่อนุญาตให้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น บริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี่จึงเข้าตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์

การแข่งขันปัจจุบัน เบียร์ช้างขายตลาดล่างอย่างเดียว แต่บริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี่ขายตลาดเดิมคือตลาดบน (เบียร์สิงห์) และสวนกลับตลาดด้วยโดยการขายตลาดกลางด้วย (เบียร์ Leo) นอกจากนี้ บริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี่ได้มีการเปลี่ยนทีมบริหารยุคคุณพ่อเป็นทีมใหม่คือ รุ่นลูก บริษัทในยุคใหม่มีความพร้อมทั้งคน เครื่องมือ องค์กร และการตัดสินใจ การจัดการสมัยใหม่ ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดในปี พ.ศ. 2551 เพิ่มเป็น 55 เปอร์เซ็นต์ และในปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเป็น 73 เปอร์เซ็นต์ และจากที่บริษัทไม่เคยทำการตลาดในอดีต บริษัทมีการใช้งบการตลาดหมื่นกว่าล้านบาท

ในปี พ.ศ. 2559 เบียร์ช้างได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ โดยการเปลี่ยนขวดจากสีน้ำตาล (ซึ่งเก็บสภาพเบียร์ได้ดีกว่าสีอื่น) เป็นขวดสีเขียว ซึ่งการเปลี่ยนสีขวดเบียร์นี้ เป็นความเสี่ยง ถ้าไม่ดีก็ตายเลย แต่ถ้าสำเร็จก็ดีไป ในกรณีนี้ เบียร์ช้างประสบผลสำเร็จ โดยเกิดเหตุ “โดมรินเบียร์ช้าง” ทำให้ยอดขายเบียร์ช้างพุ่งกระฉูด และทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของเบียร์สิงห์ลดลงจาก 73 เปอร์เซ็นต์ เป็น 59 เปอร์เซ็นต์ แต่บริษัทบุญรอดใช้เวลาไม่ถึงปีก็กลับมาเป็นผู้นำได้เหมือนเดิม ต่อมาบริษัทบุญรอด บริวเวอร์รี่ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทบุญรอด เอเชีย จำกัด เป็นบริษัทระดับโลกที่ผลิตสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายในตลาดโลก

Categories: อบรม-สัมมนา | Leave a comment

กลยุทธ์ที่เปลี่ยนไปกับกำไรที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจ

กลยุทธ์ที่เปลี่ยนไปกับกำไรที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจ

จักรกฤษณ์ ธนวิรุฬห์

สิ่งที่ทำให้การทำธุรกิจประสบผลสำเร็จในปัจจุบัน

สิ่งสำคัญที่ทำให้การทำธุรกิจประสบผลสำเร็จในปัจจุบัน ได้แก่ การมีความรู้ความเข้าใจโลกตามความเป็นจริง การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ การมีวิสัยทัศน์ และการมีความคิดอย่างเป็นระบบ การลงมือทำงานอย่างมุ่งมั่น รวมทั้งต้องมีใจรักในธุรกิจที่ทำ บางครั้งสิ่งที่เราถนัดอาจไม่ใช่สิ่งที่เรารักก็ได้ มีแง่คิดว่า ทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันสามารถทำในเชิงธุรกิจได้ ดังนั้น เรารักที่จะทำอะไร ควรเอาเรื่องนั้นมาเป็นธุรกิจได้ทั้งหมด สิ่งสำคัญประการสุดท้าย คือ ควรเลือกรูปแบบการทำธุรกิจที่เหมาะสมกับสภาพยุคสมัย เช่น ปัจจุบันในยุคดิจิตอล ควรให้ความสนใจในการทำธุรกิจออนไลน์ เนื่องจากเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้นของแวดวงธุรกิจทั่วโลก

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ ประกอบด้วย การจัดการด้านการตลาดและการขาย การจัดการด้านกระบวนการทำงานภายใน การจัดการด้านบัญชีและการเงิน การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาตนเองของเจ้าของธุรกิจ

เจ้าของธุรกิจควรมีการพัฒนาตนเอง โดยควรสำรวจชีวิตตัวเองในช่วงที่ผ่านมา มีวิสัยทัศน์แห่งชีวิต  (มีความฝันและมีความหวัง) สร้างทัศนคติที่ดีหรือความคิดเชิงบวกในทุกๆ เรื่อง มีความคิดสร้างสรรค์ คิดแตกต่างแต่ประยุกต์ใช้ได้จริง ลงมือทำทันทีในสิ่งที่คิดได้ และทำอย่างมุ่งมั่นต่อเนื่อง เรียนรู้ให้รอบรู้ในทุกเรื่องที่จำเป็นต้องรู้อย่างต่อเนื่อง ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบันในทุกๆ ด้าน เดินทางพบคู่ค้า ติดตามสถานการณ์ทางการตลาดอย่างใกล้ชิด ศึกษาดูงานแสดงสินค้าต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเรา สนุกและมีความสุขจากการทำสิ่งที่เรารักในทุกวัน

 

Categories: อบรม-สัมมนา | Leave a comment

อบรมเชิงปฏิบัติการ Creativity & Innovation

อบรมเชิงปฏิบัติการ Creativity & Innovation

ดร.นารา กิตติเมธีกุล

ขั้นตอนของการคิดสร้างสรรค์ (Process of Creativity)

 1. Set the goal or problem
 2. Collect all resources
 3. Link them together
 4. Add new ideas

Trust the Process

Pause    หยุดคิด มีสติ

Focus    มุ่งมั่น ชัดเจน

Expand ขยายมุมมอง

Doing    ลงมือทำอย่างตั้งใจ

Business Model Generation

เทคนิค 4 ขั้นตอนการพัฒนา Business Model

การพัฒนา Business Model มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่หนึ่ง การเขียนโมเดล ขั้นที่สอง การทบทวน ปรับเปลี่ยน ขั้นที่สาม การแก้ไข และขั้นที่สี่ การลงมือปฏิบัติ โดยในการเขียนโมเดลนั้น จะเริ่มจากการศึกษาและทำความเข้าใจธุรกิจและปัญหาของธุรกิจ หลังจากนั้นก็สร้างแบบจำลองธุรกิจ และนำโมเดลไปใช้ โดยในช่วงศึกษาธุรกิจและสร้างแบบจำลอง จะยังมีความสับสนอยู่บ้าง และจะค่อยๆ ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีการนำโมเดลไปใช้จริง

การออกแบบโมเดล มีรายละเอียดการออกแบบเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การเตรียมการ ซึ่งได้แก่ การรวบรวมข้อมูลและจัดตั้งทีมงาน (2) การทำความเข้าใจ โดยการศึกษาและวิเคราะห์ธุรกิจ ไอเดียและทางเลือกต่างๆ (3) การออกแบบ ได้แก่ การสร้างแบบจำลอง (4) การใช้จริง โดยต้องมีการพูดคุยสื่อสารและการบริหารงานที่ดี (5) การเฝ้าสังเกต โดยการสังเกตทิศทางธุรกิจ ทบทวนการใช้โมเดล คอยปรับปรุงโมเดลให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ธุรกิจให้ทันท่วงที

 

Categories: อบรม-สัมมนา | Leave a comment

โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

รศ.ดร. กิ่งพร ทองใบ

 ขั้นตอนการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ มี 4 ขั้นตอน คือ 1. การวางแผน 2. การปฏิบัติ 3. การทบทวน 4. การประเมินผล

ข้อเสนอแนะสำคัญในการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

 1. การขอตำแหน่งวิชาการ ควรระบุสาขา แต่สาขาอาจจะไม่สัมพันธ์กับวิชาเอกที่จบมาก็ได้
 2. คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ควรเสนอชื่อคนที่อยู่สาขาวิชา (Field) เดียวกัน และควรเลือกศาสตราจารย์ที่ตนเองรู้จัก
 3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอตำแหน่งวิชาการ คือ เป็นอาจารย์ประจำของคณะนี้
 4. การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการวิธีปกติและวิธีพิเศษ จะต้องพิจารณาเรื่อง ผู้อ่าน (Reader) กับเกณฑ์การพิจารณากรณีพิเศษ ต้องมีผู้อ่าน (Reader) 5 คน เกณฑ์การผ่านคือ ระดับดีมาก ของกรรมการ 4 ใน 5
 5. กรณีปกติ ต้องมีผู้อ่าน (Reader) 3 คน เกณฑ์การผ่านคือ ระดับดี ของกรรมการ 2 ใน 3 ไม่ต้องเป็นเอกฉันท์
 6. การประเมินการสอน ผู้ประเมินคือ คณบดี หัวหน้าภาค บางองค์กรกำหนดให้ผู้อ่าน (Reader) เป็นผู้ประเมิน
 7. ผลงานวิชาที่เสนอขอตำแหน่งวิชาการ (ตัวอย่าง ระดับ ผศ.)                ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ                ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และตำราหนังสือ 1 เล่ม
 8.                 ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานบริการรับใช้สังคม 1 รายการ
 9.                ผลงานวิจัย 2 เรื่อง
Categories: ทั่วไป, อบรม-สัมมนา | Leave a comment