การพัฒนาซอฟต์แวร์บนคลาวด์ “Cloud Software Development on Google App Engine & Amazon Web Services”

เมื่อวันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์บนคลาวด์ ด้วย Google Apps Engine และ Amazon webservice โดยโครงการอบรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) [SIPA] โดย IMC Institute เป็นผู้รับผิดชอบการบรรยาย โดยในการบรรยายในครั้งนี้เป็นการอธิบายเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์บน คลาวด์ โดยใช้ PaaS/IaaS และภาษาที่ใช้ในการพัฒนาก็จะหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาษาจาวา พีเอชพี ไพธอน และอื่น ๆ โดยในปัจจุบันกระแสของ Cloud Computing  กำลังมาแรงมาก และทำให้บริษัทซอฟต์แวร์ต้องเริ่มปรับรูปแบบของซอฟต์แวร์ตัวเองจาก Product เป็น Service และเริ่มที่จะให้บริการเป็นแบบ  SaaS (Software as a Service)

โดย รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ได้กล่าวเกี่ยวกับ การพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้น Cloud โดยใช้บริการ IaaS และ PaaS จะมีความแตกต่างกันดังนี้

1. การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ IaaS ผู้พัฒนาจะต้องบริหารจัดการหลายๆอย่างเองหมด อาทิเช่น การติดตั้ง Web Server และ Database Server, การทำ Load Balance, การบริหารจัดการ VMware หรือ DBMS และ การพัฒนา Application ดังรูป

 2.  การพัฒนาบน PaaS นักพัฒนาซอฟต์แวร์จะสามารถที่จะมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาและติดตั้ง Application ได้อย่างเดียว โดยการทำงานและบริหารระบบอื่นๆทาง  Cloud Provider  จะเป็นผู้ดำเนินการให้ดังรูป

แต่การพัฒนาบน PaaS ก็จะมีข้อจำกัดตามที่ Cloud Provider กำหนดเช่น ภาษาที่ใช้ หรือการกำหนด Web Server หรือ Database Server  ข้อสำคัญในปัจจุบันเรายังไม่มีผู้ให้บริการ PaaS  ภายในประเทศจึงยังต้องพึี่งการให้บริการจากต่างประเทศ ก็อาจมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารและการชำระเงิน

อย่างไรก็ตามฟังก์ชันและข้อแตกต่างกันระหว่าง Amazon Web Services (AWS) และ Google Apps Engine มีดังนี้

 • Amazon Web Services (AWS) : เป็น  IaaS ที่น่าสนใจเพราะผู้พัฒนาสามารถที่จะติดตั้ง Middleware  ต่างๆได้ และทดลองใช้งานได้ฟรี จึงเหมาะกับนักพัฒนาที่ใช้ภาษาต่างๆเช่น PHP, Java, Python ที่ต้องการความคล่องตัว
 • Google App Engine: เป็น PaaS  ที่ทำงานบน  Infrastructure ของ Google ที่นักพัฒนาสามารถเลือกใช้ภาษาอย่าง  Java หรือ Python มาพัฒนาได้  โดยสามารถจะเลือกใช้ฐานข้อมูลที่เป็น BigTable ของ Google หรือ MySQL หรือแม้แต่จะเชื่อมต่อกับ Database ของตัวเองก็ได้  (ซึ่งถ้าสนใจศึกษาเพิ่มเติม ทาง IMC Institute ได้เปิด  Slideshare ให้ Download เอกสารการบรรยายและแบบฝึกหัดภาษาไทยให้ทดลองทำ และยังมี Course  อบรม Google App Engine for Java Developers )

อ้างอิงจาก ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ 

Categories: อบรม-สัมมนา | Leave a comment

เกณฑ์วิชาการรับใช้สังคม

ขอแชร์ต่อสำหรับนักวิจัยสายรับใช้สังคมนะคะ ขณะได้ได้มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556

   กำหนดให้ผลงานวิชาการรับใช้สังคม เป็นผลงานอีกประเภทหนึ่งในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้ครอบคลุมผลงานที่   คณาจารย์ได้นำความรู้   ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน มาใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาชุมชน สังคมหรือประเทศ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่อย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม    เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ โดยต้อง

-มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีนาเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่และจะต้องมีการเผยแพร่     สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง

- เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม   ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านใด ด้านหนึ่ง หรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมือง คุณภาพชีวิต สุขภาพ …หรือเป็นผลงานที่นำไปสู่การจดทะเบียน สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้  เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงใน ความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน

ข้อมูล จากการเข้าฟังบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิจัย วิทยากรโดย ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโดย สกว.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558

 

 

 

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ.

ในวันที่ 23 ก.ค.58 คณะบริหารศาสตร์ ได้มีการจัดบรรยายในหัวข้อ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่ง ผศ.รศ. และ ศ. ซึงวิธีการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ ในตำแหน่งอาจารย์ จะต้องมีระเบียบปฏิบัติ ดังนี้ ข้าพเจ้าขอนำเสนอในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งอาจารย์ และปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า - คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 5 ปี ส่วน วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 2 ปี โดยอาจารย์จะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้า ในสาขาวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง การให้คำปรึกษา แนะนำ แก่นิสิต นักศึกษา การให้บริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ในกรณีที่ผุู้ขอกำหนดตำแหน่งสอนเต็มวิชาหรือผู้สอนร่วมหลายคน จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้กำหนดตำแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่งมีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนตามมหาวิทยาลัยกำหนด ผลงานทางวิชาการ 1) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดี หรือ 2) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี ทั้งนี้ไม่นับรวมงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หรือ 3) ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นๆ มีคุณภาพดี หรือ 4) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม มีคุณภาพดี

โดยชั้นตอนและกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการ มีดังนี้

1. ขอรับแบบ ก.พ.อ. 03 ที่งานการเจ้าหน้าท่ีคณะหรือ down load ได้ที่เว็ปไซต์กองการเจ้าหน้าที่

2. เสนอเอกสารผ่านผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น เพื่อเสนอต่อคณบดี ดังนี้ – แบบ ก.พ.อ. 03 ที่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว – เอกสารประกอบคำสอน – ผลงานทางวิชาการ 6 ชุด

3. คณะกรรมการกลั้นกรองของคณะ พิจารณาคุณสมบัติแบบ ก.พ.อ. 03 และผลงานวิชาการเบื้องต้น แล้วแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน

4. คณบดีลงนามใน ก.พ.อ. 03

5. คณะส่งแบบ ก.พ.อ. 03 ผลการสอน และผลงานทางวิชาการมายังกองการเจ้าหน้าที่ วิธีปกติจำนวน 6 ชุด วิธีพิเศษ 9 ชุด

6. กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารและผลงานวิชาการที่เป็นไปตาม ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยกำหนด

7. กองการเจ้าหน้าที่่เสนอรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ

8. ประกาศผล การพิจารณา ผ่านเกณฑ์ หรือ ไม่ผ่านเกณฑ์หรือมีข้อปรับปรุง

ข้าพเจ้าหวังว่าจะช่วยให้ท่านผู้อ่านได้ความรู้ในการพิจารณาเตรียมเอกสารต่างๆ และทราบขั้นตอนการขอตำแหน่งวิชาการ และมีช่องทางในการการขอตำแหน่งวิชาการต่อไปค่ะ

เพ็ญภัคร พื้นผา

Categories: ทั่วไป, อบรม-สัมมนา | Leave a comment

Writing a Literature Review Day I

Writing a Literature Review_Day1

Under the notion of reviewing a literature, it is very necessary for researchers to concern with. From my experiences, the attached file shows the basic guidelines of wring a literature.

It contains of 6 topic guidelines given below.

 • Meanings
 • Purposes
 • Citation
 • Selecting Scholar Sources
 • Taking Notes
 • Writing Up

I am very appreciated to distribute totally in 3-Day training by PDF slide.

Also, I do really hope that any suggestion would be beneficial for our members for doing well in writing a literature.

 

Tawamin Kruasom

Categories: วิจัย | Leave a comment

แนวปฏิบัติที่ดี การขอทุนเพื่อทำวิจัยในระดับนานาชาติ

เนื้อหาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ประสบการณ์และแนวทางการขอทุนเพื่อทำวิจัยในระดับนานาชาติ

ถอดองค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ “ประสบการณ์และแนวทางการขอทุนเพื่อทำวิจัยในระดับนานาชาติ” โดยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้อง 205 คณะบริหารศาสตร์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากอาจารย์ที่เคยได้รับทุนเพื่อไปทำวิจัย และศึกษาในระดับนานาชาติ ได้แก่  ดร.เพ็ญภัตร พื้นผา, ดร.นรา หัตถสิน, ดร.กฤตยา อุธโท, ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 25 คน โดยมี คุณบงกช คูณผล เป็นคุณลิขิต

 

แนวปฏิบัติที่ดี การขอทุนเพื่อทำวิจัยในระดับนานาชาติ

 

 1. ทำการสืบค้นแหล่งที่สนับสนุนทุน
  ตัวอย่างเช่น http://www.britishcouncil.or.th/ , ทุนของรัฐบาลอังกฤษ,  ทุน Erasmus Mandus,  http://www.educationuk.org/,  ทุนของFord Foundation International Fellowships Program (IFP) , ทุนของ NFP (Netherlands Fellowship Programmes)
 2. ทำการศึกษาความต้องการของแหล่งทุน / วัตถุประสงค์ของการให้ทุน
  เทคนิค : ต้องตอบโจทย์ของผู้ให้ทุนวิจัยให้ชัดเจน
 3. ทำการเขียนข้อเสนอโครงการ (Research Proposal) และนำเสนอแหล่งทุน
  เทคนิค : เขียนเป็นภาษาไทยก่อน จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษแปลให้
 4. ในการเขียนหัวข้อวิจัยใช้การแนวปฏิบัติดังนี้ (ปรับปรุงจากจรรยาวิชาชีพวิจัย ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

4.1 ไตร่ตรองหาหัวข้อวิจัยด้วยความรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ การแก้ปัญหา และประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติ

4.2 มีความเป็นกลางทางวิชาการ และไม่ดำเนินการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ในการโจมตี หรือทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย

4.3 ศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของหน่วยงานต้นสังกัด และที่เกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยของแหล่งทุนอย่างละเอียดรอบคอบ ก่อนนำเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน เพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

4.4 เขียนโครงการวิจัยในสาขาที่ตนถนัด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิจัยให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และได้มาตรฐานทั้งทางวิชาการและการวิจัย

4.5 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำวิจัยอย่างพอเพียง ก่อนลงมือเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

4.6 ให้เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการเจ้าของข้อมูล หรือแหล่งที่มาของข้อมูล แนวคิด ผลงาน และถ้อยคำที่นำมาใช้ในการเขียนโครงการวิจัย ต้องไม่แอบอ้าง หรือสร้างข้อมูลเท็จ หรือปลอมแปลงข้อมูล หรือนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้แหล่งทุนเกิดความเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริง

4.7 ออกแบบและวางแผนการวิจัยหรือทดลองอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และระเบียบวิธีการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย

4.8 ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคน โดยต้องเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน ให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (หรือในชื่อเรียกอย่างอื่น) เพื่อรับรองหรือให้ความเห็นชอบก่อนยื่นเสนอต่อแหล่งทุนวิจัย

4.9 ขอรับคำยินยอมจากผู้รับการวิจัย หรือผู้แทนโดยชอบธรรมที่สามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้รับการวิจัยได้ เช่น บิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติ หน่วยงานที่ดูแล เป็นต้น ก่อนเริ่มดำเนินงานวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับการวิจัยมีอิสระในการตัดสินใจเข้ารับการวิจัย หรือถอนตัวจากการวิจัยได้ตามต้องการ

4.10  ตระหนักถึงผลการวิจัยที่แม่นยำ โดยใช้สัตว์ทดลองจำนวนน้อยที่สุด ทั้งนี้ต้องเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ (หรือในชื่อเรียกอย่างอื่น) เพื่อรับรองหรือให้ความเห็นชอบ ก่อนยื่นเสนอต่อแหล่งทุนวิจัย

4.11 ขออนุญาตเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัย ให้ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าหรือทดลอง

4.12  ระบุสถานที่ที่จะดำเนินการวิจัยอย่างชัดเจนโดยเฉพาะงานวิจัยที่ต้องใช้คนหรือสัตว์เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

4.13 ระบุช่วงเวลาในการทำวิจัยในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการวิจัย และระยะเวลาทั้งหมดที่จะใช้ในการทำวิจัยอย่างชัดเจน

4.14 มีความโปร่งใสในการเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนวิจัยไม่ปิดบังหรืออำพรางวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการวิจัย และต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาในข้อเสนอโครงการวิจัย

4.15 ศึกษาและทำความเข้าใจข้อตกลงหรือสัญญาโครงการวิจัยอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ว่าไม่ขัดกับมาตรฐานทางวิชาการและจรรยาวิชาชีพวิจัย รวมทั้งอยู่ในวิสัยและความสามารถที่นักวิจัยจะกระทำให้สำเร็จได้โดยมีอิสระทางความคิด ก่อนที่จะมีการลงนามในข้อตกลงหรือสัญญากับแหล่งทุนวิจัย

4.16 แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบก่อนที่จะลงนามในข้อตกลงหรือสัญญา ให้เป็นที่เข้าใจตรงกันระหว่างนักวิจัยหน่วยงานต้นสังกัด และผู้ให้ทุนเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อปฏิบัติต่างๆ ในข้อตกลง หรือสัญญา เพื่อให้แต่ละฝ่ายยึดถือปฏิบัติตาม และปกป้องสิทธิประโยชน์ของตน รวมทั้งดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานว่าด้วยการวิจัย

 

11032628_10205088644236163_5979573573160691041_o 11222845_10205088651236338_4835051422863785482_o 12006456_10205088638276014_8684418068566622129_o 12027273_10205088637836003_4910876201528146614_o 12028645_10205088652476369_6659667302089435855_o 12028759_10205088653996407_1625299788229581910_o 12028882_10205088640676074_1873349702706655687_o 12038910_10205088646996232_9061917692348976708_o 12038919_10205088638796027_2093266212242353742_o 12052575_10205088644156161_3236162414023551166_o 12068822_10205088649796302_8865725243286254093_o 12068947_10205088643596147_6551214562058070646_o 12080036_10205088640276064_868448828868340267_o 12080037_10205088643556146_3885528391049059125_o 12087184_10205088635635948_5017347189118113709_o 12094856_10205088641996107_451334967041130291_o

Categories: วิจัย | Tags: , , | Leave a comment

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) โดย อ.จิรภา โสภณ

การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) คือ การใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่หาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา ได้คิดเป็น ทำเป็น มีการตัดสินใจที่ดี และสามารถเรียนรู้การทำงานเป็นทีม โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถนำทักษะจากการเรียนมาช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก คือ วิธีการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาความรู้ ซึ่งเป็นการเรียนที่พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการทำงานร่วมกันเป็นทีม
ลักษณะเด่นของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
1. ใช้ปัญหาแท้จริงเป็นตัวกระตุ้นการแก้ปัญหาและเป็นจุดเริ่มต้นในการแสวงหาความรู้
2. ยืดถือนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
3. เน้นทักษะการคิด
4. เรียนโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย
5. มีบูรณาการของเนื้อหาความรู้
6. การเรียนโดยการก ากับตนเอง (Self – directed learning)
ทักษะการเรียนรู้โดยการก ากับตนเอง
1. ประเมินตนเองและบ่งชี้ความต้องการได้
2. จัดระบบประเด็นการเรียนรู้ได้อย่างเที่ยงตรง
3. รู้จักเลือกและใช้แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม
4. เลือกกิจกรรมการศึกษาที่ตรงประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. บ่งชี้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องได้ และคัดทิ้งได้อย่างรวดเร็ว
6. ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เชิงวิเคราะห์ได้
7. รู้จักขั้นตอนการประเมิน
โดย อ. จิรภา โสภณ

Categories: อบรม-สัมมนา | Leave a comment

การอบรม เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 2558 โดย อ. จิรภา โสภณ

การจัดการเรียนการสอนในศตวรษที่ 21 เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากสิ่งที่เรียน ได้เลือกกิจกรรมตามความสามารถ ได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้ ได้ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ได้ค้นหาคำตอบและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่องโดยมีผู้สอนคอยสร้างบรรยากาศและจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ และเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยงความรู้กับประสบการณ์จริง
โดยสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนในอนาคตต้องสามารถผลิตบัณฑิตที่มีทักษะครอบคลุมสามด้านหลัก ได้แก่ (1) ทักษะการเรียนรู้และนวตกรรม, ซึ่งรวมถึงความริเริ่มสร้างสรรค์, การคิดแบบวิเคราะห์, การสื่อสาร. การทำงานร่วมกัน; (2) ทักษะด้านข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ, สื่อ, และเทคโนโลยี, ซึ่งเกี่ยวด้วยกับการใช้-การจัดการ-การประเมินข้อมูลข่าวสารจากระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital); และ (3) ทักษะชีวิตและอาชีพการงาน, ซึ่งรวมถึงการรู้จักยืดหยุ่นและปรับตัว, การกำหนดทิศทางของตนเอง, การทำงานกลุ่ม หรือทำงานเป็นทีม, เข้าซึ้งถึงเรื่องความแตกต่างหลากหลาย, ความรู้รับผิดชอบ, และ การเป็นผู้นำ
โดย อ. จิรภา โสภณ

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง โดย อ. จิรภา โสภณ

การวัดประเมินการเรียนด้วยแบบทดสอบเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถประเมินครอบคลุมพฤติกรรมทุกด้านของผู้เรียนแล้วยังไม่อาจวัดกระบวนการคิดที่ซับซ้อน กระบวนการเรียนรู้ ทักษะทางสังคม ดังนั้นหากจะจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมก็ควรเปลี่ยนวิธีการประเมินเป็นแบบการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ที่ใช้วิธีการที่หลากหลายที่สามารถวัดประเมินได้ทั้งทักษะการคิด การทำงาน ความสามารถในการแก้ปัญหาและการแสดงออกที่เกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริง เน้นพัฒนาการทั้งในส่วนของห้องเรียนและนอกห้องเรียน
แนวคิดและหลักการของการประเมินผลตามสภาพจริง
1. การประเมินตามสภาพจริง ไม่เน้นการประเมินทักษะพื้นฐาน (Skill Assessment) แต่เน้นการประเมินทักษะการคิดที่ซับซ้อน (Complex Thinking Skill) ในการทำงาน ความร่วมมือ ในการแก้ปัญหา และการประเมินตนเองทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
2. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการวัดและประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน
3. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการสะท้อนให้เห็นการสังเกตสภาพงานปัจจุบัน (Current Work) ของนักเรียน และสิ่งที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริง
4. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการผูกติดนักเรียนกับงานที่เป็นจริง โดยพิจารณาจากงานหลาย ๆ ชิ้น
5. ผู้ประเมินควรมีหลาย ๆ คน โดยมีการประชุมระหว่างกลุ่มผู้ประเมินเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน
6. การประเมินต้องดำเนินการไปพร้อมกับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
7. นำการประเมินตนเองมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินตามสภาพที่แท้จริง
8. การประเมินตามสภาพจริง ควรมีการประเมินทั้ง 2 ลักษณะ คือ การประเมินที่เน้นการปฏิบัติจริง และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน

โดย อ. จิรภา โสภณ

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WIL)

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WIL) ทำให้ทราบผลการสำรวจความเห็นของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 2,148 คน ของมหาวิทยาลัยแคนาดาช่วงเดือนมกราคม 2011 ทางระบบออนไลน์ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน พบว่าจากการเรียนการสอนทั้งหมด 6 รูปแบบ ได้แก่ สหกิจศึกษา การฝึกงาน การให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยวิจัย อาสาสมัคร และการให้นักศึกษาทำงานในโรงแรม โดยรวมแล้ว สหกิจศึกษาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประโยชน์กับนักศึกษามากที่สุด ทั้งในด้านการช่วยให้นักศึกษาเกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ วิจารณญาณ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ ร้อยละ 21 การฝึกสหกิจศึกษาช่วยให้เกิดความเข้าใจวัฒนธรรม และพฤติกรรมขององค์กรที่ปฏิบัติงาน ร้อยละ 13 การฝึกสหกิจศึกษาช่วยให้นักศึกษาหางานได้ง่ายขึ้นเมื่อสำเร็จการศึกษา ร้อยละ 38 และสหกิจศึกษาช่วยให้นักศึกษาหางานที่ตรงตามสาขาวิชาชีพได้ง่ายเมื่อสำเร็จการศึกษา ร้อยละ 45
เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนการสอนของสาขาการจัดการการโรงแรมหลักสูตรปัจจุบันที่มีการให้นักศึกษาฝึกงาน 3 ครั้ง โดยการฝึกงานครั้งที่ 1 และ 2 อยู่ในภาคฤดูร้อนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สำหรับการฝึกงานครั้งที่ 3 จะอยู่ในภาคการศึกษาปลายของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 พบว่า การเรียนการสอนรูปแบบที่ให้นักศึกษาฝึกงาน ก็มีประโยชน์สูงกว่าการฝึกสหกิจศึกษาอยู่ 2 ด้าน ได้แก่ การให้ความคิดรวบยอดจากการเรียนและการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริง ร้อยละ 48 และการฝึกงานช่วยให้เกิดเป้าหมายของชีวิตในอนาคต ร้อยละ 26 (Kramer, M. and Usher, A., 2011: 1)อย่างไรก็ตามสาขาการจัดการการโรงแรมก็ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นสหกิจศึกษาตลอดจนการเรียนแบบบูรณาการกับการทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากยังขาดการขับเคลื่อนจากผู้บริหารระดับสูง อนึ่งการศึกษาที่เน้นการบูรณาการเรียนการสอนกับการทำงานนั้นจำเป็นต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการจริงกับสถาบันการศึกษามีระยะทางที่ห่างไกลเพราะสาขาเองก็มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้ฝึกงานในโรงแรมที่มีสวัสดิการที่ดีสำหรับนักศึกษา เช่น ค่าตอบแทนประจำเดือน รถรับส่ง ที่พัก อาหาร โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวที่มีโรงแรมที่ได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งหากฝึกในอุบลราชธานีอาจเป็นการเอื้อต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงานก็จริง แต่นักศึกษาอาจมีข้อจำกัดด้านประสบการณ์ในบรรยากาศเมืองท่องเที่ยวเพราะประเด็นความแตกต่างทางมาตรฐานของโรงแรมท้องถิ่นและโรงแรมระดับสากล
ดังนั้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงานปัจจุบันสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการการโรงแรม ยังไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มรูปแบบได้ ยังจำเป็นต้องใช้การเรียนการสอนแบบฝึกงานต่อไป
ที่มาของข้อมูล Kramer, M. and Usher, A., 2011: 1
Work-Integrated Learning and Career-Ready Students: Examining the Evidence

Categories: อบรม-สัมมนา | Leave a comment

เทคนิคการอบรมด้านภาษีอากร

ในการอบรมภาษีอากรสำหรับผู้ทำบัญชี ควรแบ่งการอบรมออกเป็น 3 ช่วง คือ
1. ช่วงต้นปี เพื่อจะได้ความรู้จากการอบรมเกี่ยวกับผลการบังคับใช้
2. ช่วงกลางปี เพื่อจะได้ความรู้จากการอบรมเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการใช้
3. ช่วงปลายปี เพื่อจะได้รู้ทิศทางของปีต่อไป
ในปี 2558 ควรวางแผนการอบรมในประเด็นต่อไปนี้
1. มาตรฐานรายงานทางการเงิน
2. มาตรฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจ
3. วิธีการจัดทำให้ถูกต้อง
4. การใช้ประโยชน์หรือให้ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

Categories: อบรม-สัมมนา | Leave a comment