browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต – แบบใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2557

สาระสำคัญของหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2557 โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1) วรรคแรก คือ วรรคความเห็น (Opinion) ซึ่งย้ายจากวรรคสุดท้ายขึ้นมาอยู่วรรคแรก เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินได้อ่านง่ายขึ้นและสามารถรู้ในทันทีว่าความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นแบบใด เพราะรายงานแบบเดิมกว่าผู้ใช้งบการเงินจะทราบว่าผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบใดก็ต้องอ่านข้อมูลอื่นก่อนหน้านี้หลายเรื่อง 2) วรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น (Basis for Opinion) ซึ่งเดิมเคยเป็นวรรคก่อนหน้าวรรคความเห็น แต่อนาคตจะเอามาไว้หลังวรรคความเห็น 3) เรื่องที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าสำคัญและอยากให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับรู้ (Key Audit Matters) ซึ่งจะให้พื้นที่แก่ผู้สอบบัญชีในการเล่าสิ่งที่มีสาระสำคัญให้ผู้ใช้งบการเงินได้ทราบมากขึ้น แต่แนวโน้มแล้ว วรรคนี้จะไม่กำหนดใช้กับกิจการขนาดเล็ก 4) หลักการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Going Concern) ผู้สอบบัญชีต้องแสดงให้เห็นว่าได้มีการพิจารณาและพิสูจน์แล้วว่ากิจการที่ตรวจสอบนั้นไม่มีปัญหาเรื่องการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 5) วรรคเรื่องอื่นๆ (Other Information) ถ้ากิจการมีการนำข้อมูลทางการเงินไปแสดงไว้ในรายงานประจำปี หรือเอกสารหลักฐานอื่น ผู้สอบบัญชีจำเป็นต้องตรวจสอบว่าข้อมูลที่นำไปแสดงนั้นขัดต่องบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบหรือไม่ 6) วรรคความรับผิดชอบของผู้บริหาร (Responsibilities of (Management and Those Charged with Governance or other appropriate term) for the … Continue reading »

Categories: อบรม-สัมมนา | Tags: | Leave a comment